budućnost
Izvor: Stefan Keller / Pixabay
ZAŠTITA BUDUĆNOSTI

Kako zaštititi život i imovinu od rizika, a naknadu štete prepustiti drugima

Kada vam netko spomene policu osiguranja, sve što u trenutku čujete je kako novac odlazi iz vašeg novčanika. No, iako se na prvu čini da osiguranje ničemu ne služi, realnost je ipak drugačija. Naime, osiguranje vaš štiti od budućih šteta.

Primjerice, ako ste ikada imali sudar automobilom i bili ste krivi, nije li vam tada bilo drago što imate osiguranje jer niste morali iz svog džepa nekome platiti nekoliko tisuća kuna štete na svom i tom drugom automobilu?

Ili ako vam je pukla cijev u stanu ili se perilica za rublje pokvarila, te je desetke litara vode iscurilo u stan ispod i uzrokovalo nekoliko tisuća kuna štete - tada vam je drago da ste osigurani, zar ne? 

Osiguranjem svoj život i imovinu štitite od budućih rizika i na taj način eventualne buduće troškove prebacujete na osiguratelja.

Pri sklapanju ugovora o osiguranju dobro je znati značenje osnovnih pojmova:

 • osiguratelj - pravna osoba koja na tržištu osiguranja pruža uslugu osiguranja, odnosno obavlja poslove osiguranja
 • osiguranik - osoba čija je odgovornost, odnosno čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju
 • korisnik osiguranja - osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguratelja sukladno sklopljenom ugovoru o osiguranju
 • osigurani slučaj - događaj prouzročen osiguranim rizikom
 • svota osiguranja - iznos na koji je neka stvar, imovinski interes ili osoba osigurana
 • premija osiguranja - novčani iznos koji ugovaratelj plaća osiguratelju temeljem ugovora o osiguranju
 • polica osiguranja - pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju, izdaje je osiguratelj
 • zastupnik u osiguranju - osoba koja obavlja poslove pokretanja, predlaganja, pripreme ili zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje
 • bonus i malus - ako osoba koja ima sklopljen ugovor o osiguranju (prvenstveno se to tiče osiguranja automobila) tijekom godine nije uzrokovala sudar i prijavila štetu, iduće godine plaćat će manju cijenu police osiguranja (bonus). No, ako je uzrokovala sudar i prijavila štetu, plaćat će višu cijenu police osiguranja (malus)    
 • franšiza - sudjelovanje osigurane osobe u šteti i to u unaprijed definiranom iznosu. Franšiza zapravo definira način na koji ćete sudjelovati u podmirenju štete. Preciznije, ako je ugovorom o osiguranju predviđena franšiza, osiguranik dio štete snosi sam, dok se naknada iz osiguranja umanjuje za ugovoreni iznos franšize.
  • Primjerice, ako ukupna šteta u vašem stanu ili na vašem vozilu iznosi 20.000 kuna, a franšiza je ugovorena na 3.000 kuna, osiguravajuća kuća platit će 17.000 kuna. Vi ćete morati podmiriti 3.000 kuna.

Vrste osiguranja

Osiguranje se dijeli na DVIJE osnovne grupe:

 • Životna osiguranja
  • životno osiguranje
  • rentno osiguranje 
  • dopunska osiguranja životnog osiguranja
  • osiguranja za slučaj sklapanja vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja
  • životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
 • Neživotna osiguranja 
  • osiguranje od nezgoda
  • zdravstveno osiguranje
  • osiguranje cestovnih vozila
  • osiguranje tračnih vozila
  • osiguranje zračnih letjelica
  • osiguranje plovila
  • osiguranje robe u prijevozu
  • osiguranje od požara i elementarnih šteta
  • osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
  • osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
  • osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
  • osiguranje kredita
  • osiguranje jamstva
  • osiguranje raznih financijskih gubitaka
  • osiguranje troškova pravne zaštite
  • putno osiguranje
  • osiguranje pomoći (asistencija)

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Životno osiguranje

Životno osiguranje je osiguranje protiv rizika od smrti određene osobe. Životno osiguranje pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica nepredviđenih događaja u životu svake osobe. Životnim osiguranjem štitimo sebe, bliske osobe, a istovremeno se štedi i planira budućnost.

Životno osiguranje prije svega je osiguranje i pruža zaštitu u slučaju takvih događaja, stoga ga ne treba izjednačavati s pojmom 'štednja', jer je ono više od toga. Kod štednje je osiguran vaš novac, ali ne i vaš život! Osim toga, primici po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje ne podliježu oporezivanju! To su osnovne razlike između životnog osiguranja i štednje.

Primjeri životnog osiguranja: 

 • Mješovito osiguranje života - obuhvaća rizik doživljenja određene dobi i rizik smrti; osiguratelj isplaćuje osigurani iznos u svakom slučaju
 • Doživotno osiguranje života - obuhvaća samo rizik smrti; trajanje: do kraja života – ulaganje radi korisnika osiguranja (bračni drug, djeca)
 • Riziko osiguranje života - obuhvaća samo rizik smrti; trajanje: na ugovoreno vrijeme (1-20 godina); osiguratelj isplaćuje osigurani iznos samo ako smrt nastupi za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju (rizik ugovaratelja)
 • Osiguranje teških/kritičnih bolesti - (rak, srčani infarkt, moždani udar, transplantacija vitalnih organa, paraliza, multipla skleroza, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest i druge bolesti koje mogu uzrokovati potpunu i trajnu ovisnost osiguranika o tuđoj pomoći); uvjet za isplatu: osiguranik mora preživjeti prvih 30 dana od nastupa bolesti; nakon isplate temeljem nastanka teške bolesti, dopunsko osiguranje prestaje, a životno se nastavlja; može se ugovoriti i samostalno

Rentno osiguranje

Sklapanjem police rentnog osiguranja, osiguranik ima pravo na isplatu određenih periodičnih (mjesečnih, kvartalnih, odnosno godišnjih) iznosa kroz određeno razdoblje ili doživotno, ovisno o vrsti police. Visina rente unaprijed je određena ugovorom, a može biti jednaka u svakom razdoblju, rastuća ili padajuća. Početak isplate rente može početi nakon potpune uplate premije odmah ili po proteku vremena utvrđenog ugovorom. Taj se oblik osiguranja najčešće sklapa kao dopuna mirovini osiguranika.

Osiguranja za slučaj sklapanja vjenčanja

Sklapanjem police osiguranja u slučaju vjenčanja ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik se štiti od rizika odgađanja ili otkazivanja vjenčanja odnosno služi pokriću potencijalnih gubitaka do kojih bi došlo u slučaju odgađanja ili otkazivanja vjenčanja, a u vezi s izdacima poput uplaćenih pologa temeljem sklopljenih ugovora ili izdatke za različite kupovine u tijeku priprema za vjenčanje.

NEŽIVOTNA OSIGURANJA

Zdravstveno osiguranje

 • osiguranje naknade bolničkih dana
 • osiguranje naknade plaće za vrijeme bolovanja
 • dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Dvije su vrste privatnog zdravstvenog osiguranja - dodatno i dopunsko:

 • Dodatno zdravstveno osiguranje - omogućuje vam da obavite sistematske i specijalističke preglede te brojne druge zdravstvene usluge u privatnim klinikama, bez uputnica i lista čekanja
 • Dopunsko zdravstveno osiguranje - pokriva doplate za troškove pretraga, boravka u bolnici ili lijekove

Obvezna osiguranja u prometu 

 • osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štetu nanesene trećim osobama (osiguranje od automobilske odgovornosti)
 • osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
 • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.

Vlasnik prijevoznog sredstva dužan je prije uporabe prijevoznog sredstva sklopiti ugovor o osiguranju te ga obnavljati dok je prijevozno sredstvo u prometu.

Više o osiguranjima u prometu, pročitajte OVDJE.

Osiguranje od nezgode

Osiguranje od nezgode pokriva nesretne slučajeve koji se nenadano dogode. Policom osiguranja od nezgode ugovarate isplatu naknade vašim bližnjima za slučaj da vam se dogodi nesreća koja završi smrću ili sebi za nezgode koje rezultiraju trajnim posljedicama po vaše zdravlje.

Pokriveno je:

 • smrt zbog nezgode
 • trajni invaliditet
 • smrt zbog prometne nezgode
 • iznenadna smrt od bolesti

Primjerice, lom ruke vam može zadati mnoge probleme od toga da ne možete ići na posao, obavljati kućanske poslove i trebate pomoć. Možete ugovoriti policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja koji završava nekom od sljedećih posljedica: lomom kostiju, potrebom za kućnom njegom, bolničkim liječenjem, nesposobnošću za rad, trajnim invaliditetom, smrću zbog bolesti, prometne nesreće ili nezgode.

Da biste mogli sklopiti policu osiguranja od nezgode morate zadovoljiti uvjete koje propisuje osiguravajuća kuća.

Osiguranje robe u prijevozu 

Osigurava pokriće roba tijekom njihovog prijevoza i skladištenja. Osiguranje pokriva fizička oštećenja, uništenje ili krađu robe tijekom prijevoza s jednim ili više transportnih sredstava na osiguranoj relaciji. Smatra se da je roba u prijevozu od trenutka kada zbog utovara na transportno sredstvo pređe prag skladištenja pošiljatelja do trenutka kada pređe prag skladišta primatelja u odredišnom kraju.

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

Pokriva sva oštećenja ili gubitak imovine – osim imovine uključene u osiguranja cestovnih i tračnih vozila, zračnih letjelica, plovila i robe u prijevozu kao posljedice događaja: požara, eksplozije, oluje, elementarnih nepogoda osim oluje, atomske energije, pomicanja tla i ostalih dopunskih opasnosti.

Osigurani slučajevi prema uzroku mogu biti – osnovni rizici pojedinačno:

 • požar
 • eksplozija (i implozija)
 • oluja
 • elementarne nepogode (osim oluje)
 • udar munje (direktan)
 • tuča (grad)
 • poplava
 • pomicanje tla.

Ako se posebno ugovori u polici i obračuna dodatna premija osiguravajuće pokriće proširuje se na jedan ili više DOPUNSKIH rizika, već prema tome kako se ugovori:

 • izljev vode i drugih tekućina
 • potres
 • snježna ili ledena masa i mraz
 • pad ili udar letjelica ili stvari iz nje
 • istjecanje tekućina (lekažu)
 • javna priredba i javni ulični prosvjed
 • samozapaljenje zaliha
 • štrajk ili isključenje s rada (lockout)

O osiguranju imovine možete pročitati OVDJE.

Osiguranje kredita

Osiguranje otplate kredita (engleski: credit protection insurance - CPI) jedan je od uobičajenih instrumenata osiguranja (kolaterala) kredita koje banke mogu, u skladu sa svojim internim procesima i uvjetima, tražiti u svrhu njihova odobravanja. Ova se vrsta osiguranja najčešće koristi kao kolateral pri odobravanju stambenih i potrošačkih (gotovinskih) kredita građana.

Svrha je ovog proizvoda osiguranje podmirenja kreditnih obaveza dužnika u slučaju njegove nemogućnosti uredne otplate dugovanja nastale u određenim slučajevima koji su definirani ugovorom o osiguranju (npr. gubitak posla, dulje bolovanje i dr.). Na taj se način banka štiti od mogućih gubitaka u slučaju nemogućnosti dužnika da uredno podmiri svoje obaveze jer otplatu kredita prema banci obavlja društvo za osiguranje.

S obzirom na značaj ovog proizvoda, važno je da korisnik kredita bude svjestan da mu ovo osiguranje služi kako bi njegove kreditne obaveze mogle biti podmirene tijekom određenog vremenskog razdoblja u slučaju javljanja poteškoća s otplatom. Zato je bitno proučiti uvjete osiguranja i u slučaju dvojbi ili nejasnoća obratiti se banci koja nudi navedeni proizvod ili društvu za osiguranje te od njih zatražiti dodatna pojašnjenja.

Osiguranje jamstva

Polica osiguranja garancija bankama je kvalitetan i cjenovno prihvatljiv instrument osiguranja plasmana (polica zamjenjuje ili nadopunjuje instrumente osiguranja koje banka inače uzima za izdavanje garancija) koji im jamči naknadu štete u kratkom vremenskom roku za slučaj kada banka izvrši plaćanje po garanciji po pozivu korisnika na plaćanje. 

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

To su osiguranja koja pokrivaju razne profesionalne rizike, nedostatne prihode (općenito), loše vrijeme, izgubljenu dobit, nepredviđene troškove općenite vrste, nepredviđene poslovne troškove, gubitak tržišne vrijednosti, izostanak najamnine, odnosno prihoda, posredni poslovni gubitak. 

Posebno se osiguravaju drugi financijski gubitci:

 • osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva
 • osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih neprilika
 • osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja
 • osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja
 • ostala osiguranja financijskih gubitaka

Predmet osiguranja mogu biti:

 • dohodak ili dobit 
 • određeni fiksni troškovi poslovanja

Osiguranje od financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva - pokriveni su gubitci nastali zbog rizika loma stroja. U pravilu se osiguravaju samo pojedini strojevi u proizvodnom procesu koji bi mogli značajnije utjecati na poslovanje osiguranika, odnosno izazvati duži prekid proizvodnje i prouzročiti gubitke.

Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih neprilika - provodi se osigurateljna zaštita sportskih, kulturnih i sličnih priredbi koje se organiziraju na otvorenom prostoru od oborina.

Predmet osiguranja može biti:

 • bruto prihod koji se očekuje od priredbe 
 • trošak koji je nastao u vezi s priredbom

Osiguranje troškova pravne zaštite

Osiguranje pravne zaštite predstavlja posebnu vrstu osiguranja u kojem osiguratelj pravne zaštite nadoknađuje osiguraniku troškove ostvarivanja osiguranikovih pravnih interesa, troškove njegovog pravnoga zastupanja i pravne zaštite u raznovrsnim pravnim postupcima koji se vode pred raznim državnim tijelima (sudovima, upravnim tijelima) te troškove izvansudskoga rješavanja sporova. 

Ovom vrstom ugovora o osiguranju osiguratelj se obvezuje plaćati sve troškove pravne zaštite osiguraniku (odvjetničke troškove, sudske i upravne pristojbe, troškove vještačenja i dr.) u različitim situacijama i djelatnostima u kojima je potrebno ostvarivanje njegovih pravnih interesa. Obveza osiguratelja za plaćanjem troškova postoji u građanskim parnicama, upravnim postupcima, prekršajnim i kaznenim postupcima.

Putno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje pružiti će potreban osjećaj sigurnosti prilikom putovanja, omogućujući pomoć u slučaju neželjenih situacija. U slučajevima bolesti ili nesretnog slučaja brigu o vama, vašem zdravlju i troškovima preuzima osiguravateljna kuća. 

Predmet osiguranja su troškovi nužnih zdravstvenih i drugih usluga te organizacija i pružanje pomoći za vrijeme putovanja i boravka osiguranika u inozemstvu nastalih zbog:

 • medicinske njege, konzultacije liječnika i troškova propisanih lijekova
 • liječenja u bolnici ili klinici
 • prijevoza u domovinu kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti na način na koji je to namjeravao
 • prijevoza bolesnika vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice
 • prijevoza umrlog u domovinu

Osiguranje pomoći (asistencija)

Riječ je o policama osiguranja koje se vežu uz druge vrste osiguranja - primjerice:

 • Osiguranje pomoći u kući (kućna asistencija) je dobrovoljno osiguranje kojim se u hitnom slučaju osiguraniku pruža organiziranje pomoći za male nezgode koje mogu zadesiti jedno kućanstvo poput: izlijevanja vode iz cijevi centralnog grijanja, kvara bojlera, klima uređaja, brave, loma ključa, loma prozorskog stakla i sl. 
 • Pomoć na cesti
 • Putno zdravstveno osiguranje

Obveze osiguravajućeg društva

Prije sklapanja ugovora o osiguranju, društvo za osiguranje dužno je obavijestiti ugovaratelja osiguranja o općim uvjetima osiguranja, vremenskom trajanju osiguranja, visini premije te načinu plaćanja, uvjetima za odstupanje od ugovora te ostalim bitnim informacijama.

Ako dođe do promjene podataka osiguravajućeg društva (ime tvrtke, sjedište, organizacijska struktura i sl.) za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, osiguravajuće društvo dužno je ugovaratelja obavijestiti o promjeni. Osiguravajuće društvo je također dužno jednom godišnje obavijestiti ugovaratelja osiguranja o sudjelovanju u dobiti.

Potrošač, odnosno korisnik osiguranja ima pravo podnijeti pisani prigovor društvu za osiguranje s kojim je sklopio ugovor o osiguranju, ako se društvo za osiguranje ne pridržava ugovorenih uvjeta.