ugovor
Izvor: Pressfoto/Freepik
DOBRO JE ZNATI

Ugovor o radu, djelu ili autorski - koji i kada?

Kada sklapamo neku suradnju ili posao, možemo potpisati više različitih ugovora. Autorski ugovor, ugovor o djelu ili ugovor o radu. Svaki od njih ima prednosti i nedostatke za radnika, pa pokušajmo vidjeti što točno koji nudi.

Ugovor o radu

Ugovor o radu je ugovor kojim se između poslodavca i radnika zasniva radni odnos. Prema ugovoru, poslodavac je obvezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je pak obvezan prema uputama koje poslodavac daje, u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

Ugovorne strane ugovora o radu su radnik i poslodavac. Prema Zakonu o radu, poslodavac je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Kada je poslodavac fizička osoba, može se raditi o građaninu pojedincu koji je, recimo, zaposlio dadilju ili kućnu pomoćnicu, ili o osobi koja posluje u skladu s propisima o obrtu. Bilo koja pravna osoba, neovisno o djelatnosti koju obavlja, može se pojaviti u ulozi poslodavca tj. zasnovati radni odnos s radnikom. To mogu biti udruga, ustanova, zadruga, trgovačko društvo...
Radnikom se pak smatra fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca.

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje nekog fizičkog ili umnog rada i slično, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Ugovor o djelu uređen je Zakonom o obveznim odnosima.

Zakonom o obveznim odnosima nije određeno koje odredbe obavezno mora sadržavati ugovor o djelu, međutim prema tom zakonu bitni sastojci ugovora o djelu su djelo i naknada. Naručitelj i izvođač moraju usuglasiti najmanje u čemu se sastoji djelo čija se isporuka ugovara te iznos naknade izvođaču. Međutim, poželjno je ugovoriti i druge detalje kao što su rok isporuke, način isporuke, način isplate naknade, rok isplate naknade i slično.

Autorski ugovor

U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, autorski ugovor je ugovor kojim se stječe pravo iskorištavanja autorskog djela te mora biti sklopljen u pisanom obliku. Autorski ugovor mora određivati barem djelo na koje se odnosi, način korištenja, naknadu za korištenje djela ili izričitu odredbu da se pravo korištenja osniva bez naknade te osobu ovlaštenu na korištenje autorskog djela (korisnika).

Autorski ugovor može biti sklopljen i u pogledu autorskog djela koje još nije stvoreno, pod pretpostavkom da se njime odredi barem vrsta i način korištenja budućeg djela. Visinu naknade potrebno je također odrediti ugovorom. Autor ima pravo na primjerenu i razmjernu naknadu za svako korištenje njegova autorskog djela. Ako visina naknade nije određena ugovorom ili je njena visina određena neprimjereno, autor ima pravo zahtijevati primjerenu i razmjernu naknadu.

Pojam autorsko djelo i sklapanje ugovora o autorskom djelu uređuje Zakon o autorskim i drugim srodnim pravima

Razlike između ugovora o radu i djelu

Najvažnija razlika između ova dva ugovora je ta što je predmet ugovora o radu sam rad, dok je predmet ugovora o djelu rezultat toga rada, odnosno samo djelo. Ugovor o radu je tzv. radnopravni ugovor te se na njega primjenjuju odredbe Zakona o radu, dok je ugovor o djelu, kao obveznopravni ugovor, uređen Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuje Zakon o radu.

Iako kod oba ugovora dolazi do obavljanja rada za drugu osobu, kod ugovora o radu težište je na radnjama koje se obavljaju tijekom rada, dok je kod ugovora o djelu težište na posljedicama tih radnji odnosno na krajnjem rezultatu rada. S obzirom na navedeno, ugovor o djelu u pravilu se može sklopiti samo u slučaju da se radi o poslu koji ima jednokratni karakter. Za razliku od toga, ako se radi o poslu koji ima trajniji karakter odnosno koji se obavlja kontinuirano (neovisno o tome je li to na kratko ili dugo razdoblje) u pravilu bi se trebao sklopiti ugovor o radu.

Druge pravne razlike između tih ugovora sastoje se u tome što kod ugovora o radu radnik posao nužno obavlja osobno, obavlja ga po uputama i pod nadzorom poslodavca te u ime i za račun poslodavca, a poslodavac određuje vrijeme, način i mjesto obavljanja poslova te zauzvrat periodički, najčešće mjesečno, isplaćuje plaću.

Kako se radnik u odnosu na poslodavca nalazi u podređenom položaju, uživa određenu zaštitu koju mu pružaju odredbe Zakona o radu. Nasuprot tome, kod ugovora o djelu izvođač se ne nalazi u podređenom položaju u odnosu na naručitelja, ne mora posao obavljati osobno ako tako nije izričito ugovoreno, te u pravilu sam određuje vrijeme, način i mjesto obavljanja posla, s time da djelo mora isporučiti u ugovorenom roku i s ugovorenim značajkama. Naručitelj mu zauzvrat isplaćuje naknadu i to najčešće odjednom.

Ugovor o djelu i ugovor o radu razlikuju se i po poreznom tretmanu, pri čemu je za isti neto iznos koji se isplaćuje izvođaču kod ugovora o djelu odnosno radniku kod ugovora o radu, ukupni trošak isplatitelja viši kod ugovora o radu od ukupnog troška isplatitelja kod ugovora o djelu.

Ako želite sklopiti ugovor o djelu koji je u poreznom smislu povoljniji, morate dobro pripaziti i biti sigurni da se u konkretnom slučaju ne radi o poslu koji ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, kako biste izbjegli moguće probleme s poreznom upravom.

Ugovor o djelu ili ugovor o autorskom djelu?

Između ova dva ugovora također postoji jedna temeljna razlika. Predmet ugovora o djelu je samo djelo i ovaj je ugovor reguliran Zakonom o obveznim odnosima, dok je predmet autorskog ugovora autorsko djelo, a ugovor je pak reguliran Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Autorsko djelo je, zna se, originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.

Djelo podrazumijeva određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i slično. Dakle, kao i kod autorskog djela, i kod djela na koje se odnosi ugovor o djelu može se raditi o intelektualnoj tvorevini, ali izostaje element originalnosti i individualni karakter koji su nužni da bi se djelo kvalificiralo kao autorsko.

Ugovor o djelu i ugovor o stvaranju autorskog djela razlikuju se i po narudžbi i po poreznom tretmanu zbog kojega je za isti neto iznos ukupni trošak naručitelja viši kod ugovora o djelu, od ukupnog troška naručitelja kod ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi. Dakle, ugovor o autorskom djelu povoljniji je za naručitelja. Ako želite sklopiti takav povoljniji ugovor, pripazite da se na kraju cijele priče zaista i radi o djelu koje se može smatrati autorskim i to u smislu Zakona o autorskom pravu. U protivnom biste mogli imati problema s Poreznom upravom.

Što vam treba?

Dakle, ako vam je potreban radnik, nemojte samo razmišljati kako biste kao poslodavac mogli proći najjeftinije, već i da poštujete zakon. Za poslodavca financijski najnepovoljniji, ugovor o radu, potreban je prilikom sklapanja radnog odnosa, kada trebate radnika na dulje vrijeme.

Ugovor o djelu se pak sklapa kada nije potreban radni odnos već kada vam naručitelj potražuje obavljanje specifične jednokratne usluge koju radnik može pružiti. Najpovoljniji naručitelju, autorski ugovor, temelji se na pružanju originalne, autorske usluge koja je svojstvena baš tom pružatelju i kao takva se i tretira.

Čitajte i druge tekstove autorice Sanje Bubalo koja piše prvenstveno o biznisu i financijama, ali ima i korisne životne savjete.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.