bilanca
Izvor: Freepik
POSLOVANJE

Što je bilanca i zašto je korisna svakom poduzeću?

U poslovnom ste se svijetu, bez obzira na to jeste li pokrenuli obrt, j.d.o.o. ili tvrtku, sigurno susreli s pojmom bilance. Kako objasniti bilancu i zašto je ona važna za poslovanje? Najjednostavnije rečeno, to je jedan od temeljnih financijskih pojmova te predstavlja popis svega što jedna tvrtka na određeni datum ima i kako je to financirala. Iz bilance možete pročitati gdje je vaš novac.

Naime, novac nije samo ono što se nalazi na vašem računu. Novac može biti u zalihama ili kod kupaca koji vam još nisu platili za vaše usluge ili pak kod zaposlenika. Isto tako, važna je ako vas zanima i kakve su vaše obveze prema banci, dobavljačima i kada te obveze dospijevaju na naplatu.
Bilanca pokazuje što posjedujete, ali s druge strane i što dugujete drugima. Sastavlja se ili u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) ili u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Što bilanca predstavlja?

Prilikom izrade bilance moraju se poštovati računovodstveni standardi koji imaju ulogu istinitog prikaza poslovanja te ujedno financijskog položaja, uspješnosti i promjene u financijskom položaju određenog poslovnog subjekta. Bilanca je jedan od financijskih izvještaja koji prikazuje financijski položaj poduzeća te služi kao temelj za ocjenu sigurnosti poslovanja. Sustavnim pregledom imovine, kapitala i obveza na određeni datum, najčešće 31. prosinca, može se izračunati stopa prinosa i procijeniti struktura kapitala. Pojednostavljeno rečeno, bilanca prikazuje imovinu koju poduzeće posjeduje te izvore financiranja i imovine na određeni dan. No vi od svog knjigovođe možete periodično, na primjer, svaka tri ili svakih šest mjeseci zatražiti ispis bilance iz računovodstvenog programa. 

Bilanca se sastoji se od aktive i pasive.

Što znače ti pojmovi?

Aktiva je popis imovine, predstavlja dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu tvrtke. Dugotrajna je ona koju će tvrtka koristiti dulje od jedne godine, a kratkotrajna ona koja će biti iskorištena u roku poslovne godine dana.

U aktivu se ubrajaju:

 • dugotrajna nematerijalna imovina koju čine izdaci za razvoj, koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke
 • dugotrajna materijalna imovina koju čine zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i transportna imovina te biološka imovina
 • dugotrajna financijska imovina koju čine vrijednosni papiri, udjeli dionice, dani zajmovi, depoziti
 • dugotrajna potraživanja
 • odgođena porezna imovina
 • kratkotrajna imovina u što spadaju zalihe koje čini sirovine i materijal, proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodim trgovačka roba i ostala imovina koja je namijenjena prodaji, kratkotrajna potraživanja.

Kada govorimo o pasivi, tada u stvari mislimo na izvor financiranja kojeg neko poduzeće ime.

Što sve spada u pasivu?

 • kapital i rezerve koji čine temeljni (upisani) kapital, kapitalne pričuve, pričuve iz dobitka, revalorizacijske pričuve, pričuve fer vrijednosti, preneseni gubitak, gubitak poslovne godine
 • rezerviranja
 • dugoročne obveze
 • kratkoročne obveze
 • odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja.

U čemu se krije važnost bilance za svakog poduzetnika?

Tijekom poslovanja poduzeća događaju se predvidivi, ali i neplanirani događaji koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na poslovanje. I tu se pokazuje važnost bilance. Ona je važna za svakog poduzetnika jer omogućava financijsku analizu, odnosno poduzetnik može procijeniti svoje poslovanje, likvidnost, zaduženost i profitabilnost. Također, na temelju nje može planirati svoje poslovanje u razdoblju koje je pred njim i donositi valjane odluke.

Ravnoteža

Bit bilance je u ravnoteži. Ravnoteža između aktive – imovine s jedne strane i pasive – obveza i kapitala s druge. Bilanca mora biti jednaka s obje strane, odnosno lijeva strana mora biti jednaka desnoj. I to je osnova računovodstva. Možda se pitate zašto bilanca mora biti u ravnoteži? Zato što je bilanca  uvijek strukturirana na način da je ukupna imovina jednaka zbroju kapitala i obveza.

Revizija

U kontekstu revizije, bilanca je najvažniji financijski predmet. Revizija se bavi provjerom i potvrdom financijskih izvještaja, uključujući bilancu, kako bi se osigurala njihova točnost i pouzdanost. Revizori analiziraju bilancu kako bi procijenili zaduženost, profitabilnost, likvidnost i aktivnosti tvrtke.

Čitajte i druge tekstove autorice Sanje Bubalo koja piše prvenstveno o biznisu i financijama, ali ima i korisne životne savjete.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.