Novac
Izvor: Bru-nO / Pixabay
VELIKA ULAGANJA

Stižu milijarde kuna iz Europe, ovo su projekti županija

Zbog koronakrize Europska je unija napravila Mehanizam oporavka i otpornosti kako bi ublažila posljedice pandemije. Svaka država članica je, slijedom toga, morala napraviti vlastiti plan. Hrvatski se zove Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Dio projekata vrijednih silne milijarde kuna provodit će županije, a građani će od tih projekata imati izravnu korist.   

Iako je NPOO inicijalno bio 'težak' gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova to se krajem lipnja 2022. godine smanjilo. Naime, iznos bespovratnih sredstava smanjen je na 5,51 milijardu eura, odnosno na 41,5 milijardu kuna. 

Ipak, unatoč smanjenju, velika je količina projekata koji će se provoditi i financirati novcem iz NPOO-a. Provodit će ih država, ministarstva, županije, gradovi i općine.

Šest je ključnih investicijskih cjelina NPOO-a:

 1. Gospodarstvo
  • primjena modela održivog razvoja, uz kvalitetnije upravljanje vodnim resursima, učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom i prijelaz na kružno gospodarstvo
 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
  • provedba reformi i povezanih ulaganja kojima je cilj izgradnja učinkovite, digitalne i kompetentne javne uprave
 3. Obrazovanje, znanost i istraživanje
  • unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika
 4. Tržište rada i socijalna zaštita
  • nastavak ulaganja u očuvanje radnih mjesta i jačanje otpornosti gospodarstva kroz aktivne mjere zapošljavanja
 5. Zdravstvo 
  • cilj je unaprijediti zdravstvenu skrb na svim razinama te pridonijeti dostupnosti kvalitetne skrbi u svim dijelovima Hrvatske
 6. Inicijativa: Obnova zgrada
  • cilj nije samo vraćanje zgrada u stanje prije potresa, već puna transformacija u zgradarstvu uz protupotresno ojačanje i energetsku efikasnost zgrada

Dio tih ulaganja, dakle, provodit će Županije. Donosimo popis projekata koje će provoditi (i koje žele provoditi) županije (abecednim redom), a za koje će građani imati izravnu korist. 

Karlovačka županija

Za potrebe korištenja sredstava iz NPOO – a Karlovačka županija odredila je listu najznačajnijih županijskih projekata za koje je utvrđeno da postoji mogućnost njihova financiranja iz NPOO-a. Radi se o 29 projekata ukupne vrijednosti od 173,7 milijuna eura. Projekti obuhvaćaju svih 6 komponenti Plana, a samo neki od njih su:

izgradnja širokopojasne infrastrukture na području Županije, energetske obnove objekata u školstvu i zdravstvu, rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje odgojno obrazovnih ustanova za jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu, izgradnje i rekonstrukcije vrtića, gradnju školskih sportskih dvorana, nove ispostave hitne medicine, gradnju Poduzetničkog inkubatora, digitalizaciju poslovnih procesa javne uprave, ulaganja u javnu turističku infrastrukturu i sl.

Važno je napomenuti kako velika većina projekata ima spremnu dokumentaciju, troškovnike, građevinske dozvole i sl., a što je svakako prednost budući da će se kroz natječaje u okviru NPOO – a favorizirati i financirati oni projekti koji su u visokom stupnju pripravnosti.

Objava natječaja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti krenula je u siječnju 2022. godine. Karlovačka županija, jedinice lokalne samouprave Županije te ustanove i tvrtke kojima je Karlovačka županija osnivač na dosad objavljene natječaje u okviru NPOO prijavile su 33 projekta ukupne vrijednosti 114,7 milijuna kuna dok bespovratna sredstva iznose 65,5 milijuna kuna. S obzirom na to da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bile prihvatljivi prijavitelji na dosad objavljena 6 natječaja iz NPOO brojka od 33 prijavljena projekta dokaz je da Karlovačka županija u visokom stupnju pripremljenosti projekata za financiranje u okviru Plana.

Također, trenutno je u Županiji u pripremi projekt vezan uz otvoren NPOO natječaj 'Ulaganje izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće' gdje se priprema investicija u LDC Cetingrad te 'Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda' (4 projekta s područja Županije). Uskoro se očekuje i otvaranje natječaja 'Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti' na koji Županija također planira prijavu više projekata, kao i druge jedinice lokalne samouprave s područja Karlovačke županije

Iz gore navedenog vidljivo je kako je Karlovačka županija ozbiljno pristupila definiranju prioritetnih područja i projekata koje planira financirati u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Provedba projekata u Županiji utjecat će na sveukupnu kvalitetu života građana Karlovačke županije. Velik dio sredstava usmjeren je na kvalitetu života u općinama i gradovima u vidu povećanja kapaciteta predškolskih ustanova, izgradnje novih škole i školskih sportskih dvorana, unaprjeđenja kvalitete javnih usluga, razvitka ruralnog turizma, poboljšanja prometnica i sl. Ulaganja će također neposredno utjecati i na demografsku revitalizaciju.

Popis projekata Karlovačke županije prijavljene na do sada objavljene natječaje iz NPOO:

I. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Karlovačka županija u okviru svojeg sustava (bilo kao prijavitelj ili kao osnivač ustanova koje su prijavile projekte) prijavila je 9 projekata, a ostalih 14 su prijavile jedinice lokalne samouprave Županije (Grad Karlovac i gradske tvrtke, grad Slunj, općine Krnjak, Cetingrad, Rakovica, Vojnić i Žakanje).

Riječ je o ukupno 23 projekta prijavljenih po navedenom pozivu, ukupne vrijednosti 37,5 milijuna kuna, a ukupan traženi iznos je 32,4 milijuna kuna.

Projekti prijavljeni u okviru sustava Karlovačke županije:

 1. SKOK - skladišno obučni centar (prijavitelj Karlovačka županija)
 2. Digitalne transformacija javnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije u funkciji razvoja održive mobilnosti (prijavitelj Karlovačka županija)
 3. Izgradnja i opremanje biciklističkih traka i ostale biciklističke infrastrukture (odmorišta) u duljini od 29,5 km obostrano u razini kolnika županijske ceste ŽC3256 od državne ceste DC23 do državne ceste DC1.
 4. Kampus zdravlja
 5. Dorina kuća
 6. CZD - Centar zdravlja Draganić
 7. Izgradnja nove energetski učinkovite zgrade za strukovno obrazovanje- dogradnja i rekonstrukcija Mješovite industrijske škole Karlovac - MIOŠ
 8. Energetska obnova Haulikova 14 (nZEB)
 9. Centar integrirane zdravstvene skrbi Karlovac

Ostali projekti prijavljeni na području Karlovačke županije po ranije navedenom pozivu su:

 1. Karlovački leptirarij – projektno tehnička dokumentacija i pripadne studije
 2. 'Uspostava platforme Digitalni Karlovac – projektno tehnička dokumentacija - istraživanje tržišta'
 3. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za IoT sustav Općine Žakanje na novoj svjetlovodnoj distribucijskoj mreži nove generacije (NGA)
 4. Uspostava Nadzorno upravljačkog centra s nadzorom i upravljanjem (SCADA), podatkovnom pohranom, hidrauličkim modeliranjem, predviđanjem i očitavanjem mjerila vode
 5. Unapređenje energetske učinkovitosti u proizvodnji toplinske energije
 6. Slunj Smart City
 7. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje visećeg pješačkog mosta Slovin u Slunju
 8. Rekonstrukcija i modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Krnjak
 9. Centar za planiranje obitelji u Krnjaku.
 10. Izgradnja poučno biciklističke staze kao doprinos razvoju cikloturizma Karlovačke županije
 11. Rekonstrukcija partizanske bolnice
 12. Aquapark
 13. Izgradnja biciklističkih putova s odmorištima u općini Rakovica
 14. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sportsko rekreacijskog centra u naselju Kasuni

II. 'Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“'

Projekti koji su prijavljeni na ovaj poziv na području Karlovačke županije su:

 1. Izgradnja dječjeg vrtića u Općini Barilović
 2. Grad Duga Resa prijavio je projekt adaptacije vrtića Kasar
 3. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Josipdolu
 4. Dječji vrtić i jaslice Rečica
 5. Dječji vrtić Luščić
 6. Proširenje kapaciteta dječjeg vrtića 'Bambi' u Općini Lasinja
 7. Dogradnja dječjeg vrtića Zvončić
 8. Nadogradnja predškolske ustanove u Gradu Slunju
 9. Prilagodba, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića u Tounju
 10. Adaptacija i opremanje prostora za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje

Ukupna vrijednost projekata je 77,3 milijuna kuna, a ukupni traženi iznos je 35,1 milijun kuna.

Ličko-senjska županija (klikni)

1. Prijavljeni projekti

A) Digitalna županija za poslovne subjekte - otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju.

Cilj projekta je otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju, a projekt uključuje analizu, uspostavu, puštanje u rad i održavanje potpuno digitalnog sustava poslovanja Ličko-senjske županije s poslovnim subjektima uz digitalizaciju svih postupaka i procesa upravnih tijela županije s kraja na kraj. Projekt uključuje i digitalizaciju procesa odvijanja javne usluge prijevoza u Županiji.

Vrijednost projekta nije utvrđena, dok troškovi izrade potrebne projektne dokumentacije se procjenjuju na 691.800 kuna.

 • Koristi za građane - korištenjem novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija izradit će se inovativni modeli pružanja e-usluga u svrhu olakšavanja dostupnosti informacija i komunikacije javne uprave kako interno tako i prema vanjskim korisnicima, gospodarskim subjektima i građanima.

B) Centar za brdsko planinsku poljoprivredu i stočarstvo

Cilj projekta je kreirati javnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za transformaciju poljoprivrede, stočarstva, ali i drugih povezanih sektora poput turizma i slično na brdsko-planinskim područjima. Naime, kroz Centar namjeravamo osigurati digitalne usluge i sadržaje za poljoprivrednike i druge dionike na ruralnom prostoru, unaprijediti proizvodne procese u poljoprivredi i stočarstvu u brdsko-planinskim područjima, potaknuti poduzetnike na kreiranje proizvoda s dodanom vrijednošću te unaprijediti tržišni plasman i komercijalizaciju proizvoda.

Vrijednost projekta nije utvrđena. U tijeku je izrada projektne dokumentacije čija vrijednost se procjenjuje na 2.553.300 kuna.

Koristi za građane - Centar je osmišljen kao jedinstvena infrastruktura posvećena digitalnoj transformaciji i razvoju sljedećih područja:

 1. brdsko-planinske poljoprivrede
 2. izvornih i ugroženih pasmina
 3. pametnih sela
 4. kulinarstva i gastronomije

Ciljane skupine Centra su u prvom redu poduzetnici koji djeluju u sektoru brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, ali i poduzetnici u drugim vezanim djelatnostima poput turizma (osobito u segmentu komercijalizacije i plasmana), logistike, transporta, zdravlja i dr.

C) Energetska obnova zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić

 • Vrijednost projekta - 551.125 kuna
 • Koristi za građane: smanjenje emisije CO2

D) Rekonstrukcija-dogradnja zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić

 • Vrijednost projekta: 539.625 kuna
 • Koristi za građane: povećanje standarda prilikom pružanja obrazovnih usluga

E) Izrada projektno tehničke dokumentacije za energetsku obnovu i rekonstrukciju-dogradnju zgrade Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac

 • Vrijednost projekta: 900.484,38 kuna
 • Koristi za građane: povećanje standarda pružanja obrazovnih usluga

F) Izgradnja garaže za potrebe bolnice

 • Vrijednost projekta: 2.061.300 kuna
 • Koristi za građane: povećanje pristupačnosti zdravstvenim ustanovama

G) Planinski centar 'Bijeli Potoci' - Natura 2000 tematski park (Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije)

 • Vrijednost projekta: 719.750 kuna
 • Koristi za građane: doprinos očuvanju prirode i okoliša uz održivi turizam

2. Planirani projekti

2. Prijava projekta Centar za zeleni i pametni turizam - referentno mjesto za razmjenu znanja, informacija i najboljih praksi turističke ponude u zaštićenim područjima.

Cilj projekta je kreiranje ponude u ruralnom području kako bi se smanjila neravnomjerna teritorijalna i sezonska distribucija turističkih kretanja u RH.

U tijeku je izrada stručnih podloga radi definiranja sadržaja i programa rada Centra.

Navedeno uključuje:

 • analizu trenutnog stanja kojom se utvrđuje resursna osnova, izazovi i prilike za razvoj te primjeri dobre prakse na razini EU
 • koncipiranje projektnih ciljeva i svrhe projekta vodeći računa o njihovoj usklađenosti s relevantnim programskim dokumentima
 • razrada projektnih aktivnosti odnosno radnji koje je potrebno poduzeti da bi se postavljeni ciljevi implementirali
 • definiranje početnog troškovnika
 • definiranje alternativa u odabiru početnih aktivnosti

Koristi za građane i poduzetnike - svojim bi sadržajima navedeni Centar trebao omogućiti konkurentna znanja, inovativne tehnologije, interdisciplinarnu podršku i operativne smjernice vezano za prezentaciju resursa Ličko-senjske županije, sektorsko povezivanje i umrežavanje te održivu gradnju.

Međimurska županija (klikni)

NPOO je vrlo specifičan mehanizam, za koji, nažalost, za sada nema dovoljno informacija o samom načinu pripreme i provedbe projekata. Međutim, Međimurska županija se intenzivno priprema kako bi što kvalitetnije prijavila brojne projekte.

U Županiji očekuju da ti projekti budu financirani iz NPOO, ne samo dio vezan uz dokumentaciju nego i infrastrukturu. Osim njih, spremni su i projekti koje je Međimurska županija prijavila kroz Razvojni sporazum za Sjevernu Hrvatsku:

 • proširenje i unapređenje Centra znanja (za dio tog kompleksnog projekta zatražili su sredstva za pripremu dokumentacije)
 • poboljšanje infrastrukture i usluga Županijske bolnice Čakovec
 • revitalizacija međimurskih dvoraca
 • dogradnja Srednje škole Prelog
 • Centar za odgoj i obrazovanje
 • Regionalni distributivni centar (logističko-distributivni centar) Međimurske županije - ako bude interesa proizvođačkih organizacija

Obnova i rekonstrukcija Dvorca Feštetić u Pribislavcu

Kaštel Feštetić je međunarodno atraktivna turistička destinacija s ponudom jedinstvenog kulturnog, gastronomskog i edukativnog turističkog doživljaja te eksperimentalni centar za razvoj novih turističkih doživljaja s pratećim vrhunskim kongresnim i smještajnim kapacitetom.

 • Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 95.000.000  kuna

Interpretacijski centar 'Palača međimurske popevke'

Cilj interpretacijskog postava Palače Međimurske popevke je na atraktivan i zanimljiv način, na jednom mjestu, predstaviti sve fenomene Međimurske popevke.

 • Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 15.000.000 kuna

Na natječaj za financiranje dokumentacije, koji se odnosio prvenstveno na 'zeleno' i digitalno, Međimurska je županija prijavila sanaciju i revitalizaciju zgrada u bivšoj vojarni, sadašnjem Centru znanja, izgradnju i obnovu osnovnih škola kao i revitalizaciju bivšeg hipodroma u Zelenu oazu grada Čakovca.

 1. Izrada projektne dokumentacije za novi zdravstveni prostor laboratorija (medicinsko-biokemijski laboratorij, patološko-citološki laboratorij, transfuziološki laboratorij, garažni prostor)
 2. Proširenje infrastrukture Županijske bolnice Čakovec za potrebe palijativne skrbi te nastavne djelatnosti i simulacijskog centra
  1. Oba projekta prostorno se nalaze u kompleksu Županijske bolnice Čakovec, te oba doprinose istom cilju - unapređenje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga
 3. Zelena tranzicija u osnovnoj školi Nedelišće - izgradnja nove energetski učinkovite zgrade osnovne škole Nedelišće
 4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec
 5. Zelena oaza Čakovca
  1. Oba projekta (4. i 5.) sastavni su dio projekta Proširenje i unapređenje CENTRA ZNANJA Čakovec

Osim projekata koje je prijavila Međimurska županija, JLS-ovi su prijavili projekte kojima se zelene površine povezuju pješačko/biciklističkim stazama, školske zgrade i dvorane, energetska obnova zgrada i sl.

Za prijavu na NPOO također se pripremaju projekti:

 • obnove / povećanja kapaciteta vrtića
 • rekonstrukcije / dogradnje / izgradnje / opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave
 • izgradnje / dogradnja / rekonstrukcije / opremanje srednjih škola (gimnazija)
 • projekti koji se odnose na energetsku obnovu javnih zgrada
 • brojni turistički projekti (obnove dvoraca, turističke atrakcije, turističko-informativni centri…)

Jako puno sredstava planirano je i za gospodarstvo, županijske službe i institucije podrška su kroz informiranje i savjetovanje te pripremu i pomoć pri provedbi projekata (Tehnološko inovacijski centar -TIC, Međimurska energetska agencija - MENEA)

Osječko-baranjska županija (klikni)

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽ provodit će jedan projekt koji će biti financiran iz NPOO-a, a to je izgradnja Regionalnog distribucijskog centra OBŽ-a za voće i povrće u Industrijskoj zoni Nemetin u Osijeku koja je u tijeku. Županija je nositelj i prijavitelj projekta, a njegova ukupna vrijednost 109.602,09 kuna.

Poljoprivredni proizvođači voća i povrća s područja Osječko-baranjske županije dobit će potrebne kapacitete za smještaj svojih proizvoda te će se tako omogućiti da svoje proizvode plasiraju na tržište kada im cijene budu više i u trenucima kada postoji potražnja za tim proizvodima.

Očekivane izravne koristi za poljoprivredne proizvođače su:

 • veće prosječne cijene proizvoda od onih koje su dosad postizali (inkrementalni rast)
 • ostvarivanje dodane vrijednosti od skladištenja, sortiranja, pakiranja i plasmana na tržište ekološke jabuke (zaseban odjel za eko proizvode u RDC-u)
 • ostvarivanje dodane vrijednosti od prerade jabuke u voćne sokove i druge proizvode dodane vrijednosti
 • ušteda radnog vremena i manji troškovi pripreme proizvoda za tržište
 • bolja prezentacija proizvoda potencijalnim kupcima
 • certificiranje i standardizacija proizvoda

Nadalje, u okviru NPOO-a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financira i provodi Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 'Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije', a na koji su projektni prijedlog podnijele škole čiji je osnivač OBŽ:

 • Medicinska škola Osijek
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Laboratorijsko-nastavnog centra
  • Vrijednost projekta - 1.261.000 kuna
 • Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta
  • Vrijednost projekta - 912.500 kuna
 • Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
  • Izgradnja nove, energetski učinkovite zgrade učeničkog doma 
  • Vrijednost projekta - 1.713.750 kuna
 • Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
  • Priprema projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju škole
  • Vrijednost projekta - 2.602.600 kuna
 • Glazbena škola Franje Kuhača Osijek
  • Priprema projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade
  • Vrijednost projekta - 2.709.300 kuna
 • Osnovna škola kralja Tomislava Našice
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade
  • Vrijednost projekta - 1.636.125 kuna
 • Osnovna škola Dore Pejačević Našice
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade
  • Vrijednost projekta - 1.260.000 kuna
 • Elektrotehnička i prometna škola Osijek
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacija koja će služiti kao osnova za uspostavu procesa digitalizacije škole
  • Vrijednost projekta - 678.021,88 kuna

Ukupna vrijednost prijavljenih investicija u školstvu iz NPOO-a na području Županije je 12.773.296,88 kuna.

Nadalje, temeljem NPOO-a planiraju se ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola) za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave kao preduvjeta za poticanje i omogućavanje provedbe aktivnosti iz različitih projekata.

Također, planiraju se ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu srednjih škola zbog reforme strukovnog obrazovanja RH s ciljem usklađivanja potreba gospodarstva i povećanja zapošljivosti mladih s kvalifikacijama iz strukovnog obrazovanja.

ŽRA - Javna ustanova Županijska razvojna agencija OBŽ pružila je tehničku i savjetodavnu pomoć javnim ustanovama te jedinicama lokalne samouprave u pripremi 14 projekata u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava 'Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije' (NPOO).

Većinu prijavitelja činile su srednje i osnovne škole s područja Osječko-baranjske županije kojima je cilj izgraditi nove, energetski učinkovite objekte u svrhu postizanja ciljeva održivog i zelenog rasta te osiguranja dostatnih kapaciteta za provedbu kvalitetnih, moderniziranih obrazovnih programa.

Osim izgradnje energetski učinkovitih objekata kojima se nastoji unaprijediti obrazovanje u regiji, pojedine škole odlučile su se i na uvođenje procesa digitalizacije te samim time implementacije svih potrebnih hardverskih i softverskih rješenja kako bi uvelike olakšali rad i učenje u modernom okruženju.

Jedinice lokalne samouprave s područja OBŽ odlučile su se za rješenja u području poboljšanja biciklističke infrastrukture, revitalizacije zelene infrastrukture, smanjenje utjecaja stakleničkih plinova te očuvanje ekosustava. U prilog tomu planiraju se:

 • izgraditi nove biciklističke i biciklističko-pješačke staze
 • obnoviti zelene površine (perivoji) 
 • obnoviti močvarno-vlažna staništa

PROJEKTI

 • Općina Bilje
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije te izgradnja nove biciklističke infrastrukture dužine 4,55 kilometara
   • Vrijednost projekta - 749.125 kuna
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove nastavno-sportske dvorane
   • Vrijednost projekta - 755.700 kuna
 • Grad Đakovo
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za revitalizaciju Strossmayerovog perivoja
   • Vrijednost projekta - 2.043.750 kuna
 • Općina Ernestinovo
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt 'Zelena zona Ernestinovo' - obnova močvarno-vlažnih područja i očuvanje ekosustava putem ozelenjivanja te će se izgraditi biciklističko-pješačka staza
   • Vrijednost projekta - 740.000 kuna
 • Općina Kneževi Vinogradi
  • Sanacija i rekonstrukcija stare beljske vinarije u polivalentni centar održivog razvoja 'ČOVJEK I ZEMLJA'
   • Vrijednost projekta - 2.400.000 kuna
 • Općina Vuka
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 'Dječjeg vrtića Vuka'
   • Vrijednost projekta - 562.000 kuna

Kroz sanaciju i rekonstrukciju starih objekata žele se ponovno oživjeti prostori koji će povezati lokalnu proizvodnju, enogastronomiju, umjetnost, tradiciju i kulturnu baštinu u jedinstveno turističko/posjetiteljsko iskustvo, a izgradnjom novog dječjeg vrtića povećat će se kapaciteti ustanova za pružanje usluga odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi te će se stvoriti povoljno okruženje za obitelji i djecu predškolske dobi.

Svi navedeni projekti prijavljeni su u veljači 2022. godine te se trenutno nalaze u fazi evaluacije.

Varaždinska županija (klikni)

Najznačajniji projekt za Varaždinsku županiju koji je u NPOO-u izrijekom definiran i određen za financiranje je projekt izgradnje Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin. Bit će to najveće ulaganje u zdravstvu u Varaždinskoj županiji koje će biti financirano bespovratnim EU sredstvima, a koje će značajno poboljšati kvalitetu zdravstvene usluge. Projektom je predviđena izgradnja novog objekta u krugu Opće bolnice Varaždin, u što će biti uloženo oko 200 milijuna kuna, a uz to i nabava suvremene medicinske te nemedicinske opreme, također vrijedne oko 200 milijuna kuna. U novom objektu bit će osam modernih operacijskih dvorana, Jedinica intenzivnog liječenja, središnja sterilizacija, RTG odjel, Odjel za transfuzijsku medicinu, Medicinsko-biokemijski laboratorij i drugi sadržaji.

Nadalje, Varaždinska županija je na otvoreni poziv MRRFEU-a 'Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije' već kandidirala projektne prijave za izradu projektno-tehničke dokumentacije ukupne vrijednosti više od 20 milijuna kuna, za projekte: 

Trenutno je u najavi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava 'Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti' za koji Varaždinska županija (i ustanove kojima je Županija osnivač) priprema projektne prijedloge turističke infrastrukture u vrijednosti preko 350 milijuna kuna:

U području obrazovanja, trenutno je otvoren poziv C3.1. R1-I1.1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Iako Varaždinska županija nema direktne ingerencije nad predškolskim obrazovanjem, gotovo polovica jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije ima potrebu za izgradnjom ili dogradnjom dječjih vrtića te pripremaju projektne prijedloge za navedeni Poziv. Varaždinska županija, kao osnivač osnovnih i srednjih škola, očekuje raspisivanje Poziva iz cilja NPOO-a C3.1. R1-I2 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave. Na navedeni Poziv, Županija će kandidirati sljedeće projektne prijedloge:

Na kraju, uz već ranije spomenute projekte (projekt izgradnje Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin i projekt revitalizacije Arboretuma Opeka), Varaždinska županija očekuje da će sredstvima NPOO-a biti moguće financirati i preostale strateške infrastrukture projekte definirane u Razvojnom sporazumu 5 sjevernih županija, a koji se odnose na područje Varaždinske županije:

Uz sve navedeno, sredstvima NPOO-a financirat će se i brojni projektni ulaganja u vodnokomunalnu i elektroenergetsku infrastrukturu, koje će provoditi nadležne državne i/ili regionalne i lokale komunalne tvrtke.

Zadarska županija (klikni)

NPOO prepoznat je u Zadarskoj županiji kao važna poluga za daljnji razvitak i gospodarsko osnaživanje cijele županije. Sredstvima iz NPOO-a izravno će se doprinijeti poboljšanju uvjeta življenja i rada u Zadarskoj županiji.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator u kolovozu 2020. godine prema uputi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pripremila je prijedlog projekata i programa za financiranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Definirana su tada 335 projektna prijedloga s područja Zadarske županije, od toga čak 255 projekata imaju izravan doprinos zelenoj tranziciji. Primjerice, to su projekti energetske obnove zgrada koji doprinose energetskoj neovisnosti.

Agencija ZADRA NOVA do sada je pripremila i prijavila 18 projekata na pozive za financiranje iz NPOO-a vrijedne preko 255 milijuna kuna.

Nositelji tih projekata su javnopravna tijela s područja Zadarske županije, a među njima je Zadarska županija.

Prijavljeni su tako projekti za radove na sustavima:

 • javne vodoopskrbe
 • javne odvodnje otpadnih voda
 • projekti za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova

Što ovi projekti 'donose' građanima evidentno je iz podatka kako je Zadarska županija iznad državnog prosjeka i nosi titulu jedne od najmlađih u RH. Istovremeno je na prostoru Zadarske županije primjetan deficit prostornih kapaciteta ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, prvenstveno na otocima i u ruralnim područjima čime su roditelji i djeca lišeni ostvarivanja jedne od ključnih socijalnih usluga te se time ujedno otežava položaj roditelja i skrbnika na tržištu rada.

Uz to je trenutno u različitim fazama pripreme više od 10 projekata vrijednih više od 100 milijuna kuna. Očekuje se daljnji porast tog broja, a u skladu s dinamikom objave javnih poziva. Interes javnog i privatnog sektora je velik što je iskazano i prilikom prikupljanja potencijalnih projekata.

Svaki provedeni projekt korak je naprijed u unaprjeđenju kvalitete života građana te on doprinosi regionalnom razvitku. Projekt da bi bio prihvatljiv za financiranje mora pokazati u sektoru u kojem se provodi način na koji doprinosi kvaliteti života građana.

 • Primjerice poboljšane socijalne usluge, bolji infrastrukturni uvjeti, očuvanje okoliša, energetska održivost i sl., sve to građanima će omogućiti projekti financirani iz NPOO-a.

Kako će još koja županija poslati odgovore na naša pitanja o nadolazećim projektima, tako ćemo nadopunjavati ovaj tekst. Do tada, na webu možete pročitati više o projektima županija.

Sadržaj podržava Hrvatska zajednica županija