kredit
Izvor: Gerd Altmann / Pixabay
ZADUŽIVANJE

VRSTE KREDITA - jedna je najskuplja, iako mnogi misle da nije

Kada vam je potrebna velika količina novca, a nemate je, vrijeme je za odlazak u banku. Naravno ne u stilu Bonnie i Clydea, nego na šalter i tražiti informacije o - kreditu. Odmah napominjemo - NIKADA, ali NIKADA nemojte uzimati 'kredite s bandere' (posteri na banderama i stanicama javnoga prijevoza) te preko interneta od tvrtki za koje nikada niste čuli. Namjenski, nenamjenski, stambeni, govovinski, lombardni. Puno je vrsta kredita, a važno je znati osnove o njima. 

Uvijek treba imati na umu - kredit je rizik i prije nego se odlučite na taj potez, dobro razmislite treba li vam i možete li svoj problem riješiti bez kredita. Kredit je financijska imovina kao i svaka druga i s takvom imovinom treba znati upravljati. Ako uzimate kredit samo da bi ga uzeli, onda radije nemojte. 

Svaka banka ima drugačije uvjete kreditiranja. Najlakše je uvijek otići u banku u kojoj imate tekući ili žiro račun i preko koje primate plaću. No ipak savjetujemo da se raspitate i u drugim bankama kako bi mogli procijeniti jesu li druge ponude možda povoljnije.  

Različiti krediti imaju različite rizike, koji ponajprije ovise o valuti, ročnosti i načinu promjenjivosti kamatne stope. Svaki potrošač, odnosno korisnik kredita, trebao bi imati sve informacije za procjenu rizika povezanog s kreditnim poslom u koji ulazi. Da biste donijeli dobru odluku o tome koji vam kredit najviše odgovara, informirajte se i razgovarajte sa svojim banakrom kako biste točno znali na što ćete se obvezati.

S obzirom na namjenu, razlikujemo dvije vrste kredita:

 • namjenske
 • nenamjenske 

NAMJENSKI KREDITI

Namjenski krediti se odobravaju za točno određenu namjenu i s obzirom da je namjena unaprijed određena i kao takva ugovorena, kreditna institucija može provjeravati jesu li sredstva kredita namjenski utrošena. Ovakvi krediti se najčešće koriste nakon što se kreditnoj instituciji dostavi dokumentacija potrebna za dokazivanje namjene, PRIMJERICE:

 • kupoprodajni ugovor za stambeni kredit s namjenom kupnje nekretnine
 • računi izvođača radova za kredit čija je namjena rekonstrukcija nekretnine
 • ponuda za kupnju vozila za auto kredit
 • za studentski kredit s namjenom plaćanja školarine to može biti (pred)račun obrazovne ustanove na čiji se račun, iz kredita, uplaćuje školarina

Kreditna institucija može dozvoliti i u slučaju namjenskih kredita da se dio sredstava koristi isplatom na račun korisnika kredita, ali u svakom slučaju ima pravo provjeriti jesu li sredstava namjenski utrošena prema dokumentaciji koja je prezentirana prilikom podnošenja zahtjeva za kredit.

Neispunjenje bilo koje obveze iz ugovora o kreditu, može kao posljedicu imati otkazivanje ugovora o kreditu i o tome treba voditi računa. Kad se ugovor o kreditu otkaže, takav se kredit učini dospjelim i korisnik kredita ga je dužan podmiriti.

Najčešći su:

 • stambeni krediti
 • krediti za vozila/plovila
 • krediti za obrazovanje
 • lombardni krediti
 • potrošački krediti

Potrošački kredit

Obično se odobrava na temelju ispostavljenog predračuna za kupnju neke robe ili na temelju ponude koju je izdao prodavatelj. Odobravaju se za različite namjene kao npr. za kupnju namještaja, bijele tehnike, tehničkih aparata, automobilske opreme, građevinskog materijala...

Kredit za kupnju motornih vozila

Odobrava se na temelju ispostavljenog predračuna za kupnju vozila koji izdaje prodavatelj ili na temelju sporazuma o prijenosu prava vlasništva nad vozilom koje je predmet kreditiranja.

Studentski/učenički kredit

Odobrava se za plaćanje troškova studiranja (u zemlji i u inozemstvu), a moguće se njime koristiti i za plaćanje školarine privatnoga srednjoškolskog obrazovanja.

Stambeni kredit

Odobrava se za kupnju, izgradnju ili adaptaciju kuće odnosno stana. Ako se odobreni kredit u punom iznosu ne isplati direktno na račun prodavatelja odnosno izvođača, namjenu korištenja preostalog iznosa potrebno je dokumentirati.

NENAMJENSKI KREDITI

Kao što i sam naziv govori, radi se o kreditima bez utvrđene namjene. Najčešće se isplaćuju na račun, a instrumenti osiguranja mogu ovisiti o iznosu kredita. Nenamjenski krediti omogućuju korištenje novca prema potrebama i željama potrošača (korisnika kredita).

Okvirni kredit (dopušteno prekoračenje po tekućem računu)

Najčešće je korišten nenamjenski kredit zbog lake dostupnosti, a iznos okvirnoga kredita u pravilu ovisi o visini redovitih mjesečnih primanja vlasnika tekućeg računa. Ujedno je i najskuplji kredit

Gotovinski kredit

Odobrava se u svrhu premošćivanja problema s likvidnošću, pri čemu se gotovina isplaćuje na račun korisniku kredita, koji se potom njome koristi prema vlastitim potrebama i za namjenu koju želi.

Lombardni kredit

Odobrava se na temelju zaloga realnih pokretnih vrijednosti (depozit, polica osiguranja, udio u investicijskom fondu, stambena štednja, vrijednosni papir...) koje služe kao osiguranje povrata kredita. Iznos kredita u pravilu je manji od tržišne vrijednosti zaloga, a prednost ovakvih kredita je što korisnik kredita ostaje u vlasništvu zaloga (osim u slučaju da se kredit ne vrati prema ugovorenim uvjetima).

Hipotekarni kredit

Gotovinski kredit s nekretninom kao instrumentom osiguranja.

VAŽNO ZA ZNATI

Kamate i kamatne stope

Za početak, kamata i kamatna stopa NISU ISTO. Kamatna stopa je onaj postotak koji je naznačen uz ponudu kredita. Primjerice, iznos kredita od 100.000 kuna uz k.s. od 5,5 posto. Kamata je novac koji se plaća banci uz glavnicu. 

Kamata ovisi o iznosu kredita/depozita, roku na koji se kredit odobrava, odnosno o roku na koji se sredstva ulažu, visini ugovorene kamatne stope i metode obračuna kamata koju primjenjuje kreditna institucija. Nekoliko je vrsta kamatnih stopa:

Nominalna kamatna stopa 

 • osnovna je kamatna stopa za obračun kamata i najčešće se iskazuje kao godišnja kamatna stopa, pa ju je za kraća razdoblja potrebno preračunavati, a ugovara se kao fiksna ili promjenjiva.

Efektivna kamatna stopa (EKS)

 • Jedinstven je način prikazivanja kamatne stope s ciljem transparentnosti i lakše usporedbe uvjeta za odobravanje kredita/depozita kod svih kreditnih institucija i kreditnih unija. Osim nominalne kamatne stope u izračun se uključuju i naknade koje se plaćaju pri odobravanju kredita ili ulaganja depozita te predstavlja realniji prikaz ukupne cijene kredita/depozita. EKS omogućuje potpuniju informaciju na temelju koje se mogu usporediti aktualne ponude kako bi se donijela odluka o onoj koja najviše odgovara vašim mogućnostima i očekivanjima.
  • VAŽNO: U izračun EKS-a za kredite ne uključuju se:
   • javnobilježničke pristojbe
   • zatezne kamate ili bilo koji drugi troškovi proizašli iz nepridržavanja uvjeta ugovora o kreditu
   • poštarine, troškovi telegrama i telefaksa
 • Napomena: Maksimalna visina EKS-a za potrošače propisana je odredbama članka 20.a Zakona o potrošačkom kreditiranju, odnosno člankom 17. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Interkalarna kamatna stopa

Primjenom te stope izračunava se i naplaćuje kamata od trenutka kada vam se odobri kredit do trenutka plaćanja prvog anuiteta/rate kredita. Ako kreditna institucija obračunava interkalarnu kamatu, prije zaključivanja ugovora poželjno je provjeriti kada je najbolje da vam kreditna institucija isplati kredit kako bi interkalarna kamata bila što manja.

Zatezna kamatna stopa

Primjenjuje se na iznos dospjele neplaćene obveze iz vašeg ugovora o kreditu.

Rata i anuitet nisu isto

Iako se kolokvijalno često za anuitet govori 'rata kredita', to nije točno. Otplata u ratama temelji se na

 • podjeli glavnice duga na onoliko jednakih otplatnih kvota koliko ima otplatnih razdoblja
 • a onda se tome pridodaju izračunate kamate s obzirom na otplatu glavnice

Primjerice, kada kupujete na rate (često bez kamata), otplaćujete cijenu proizvoda ili usluge jednakim iznosima iz mjeseca u mjesec.

Ako uzmete kredit od 70.000 kuna te ga otplaćujete deset godina u anuitetima po fiksnoj kamatnoj stopi od 7,28 posto, vaša mjesečna obveza iznosit će 822,90 kuna te ćete ukupno platiti 98.747,48 kuna. To znači da će vas pozajmljeni novac uz početne troškove obrade kredita te javnobilježničke troškove u kamatama stajati 28.747,48 kuna.

KRATKI SAVJETI

Minus po tekućem računu

 • Minusom po tekućem računu koristite se rijetko i kratko. I minus po tekućem računu vrsta je gotovinskoga kredita koji većina banka odobrava automatski, bez zahtjeva korisnika, odmah nakon redovnih primitaka plaće i procjene kreditne sposobnosti.
 • Mnogi se ponašaju kao da je odobreni minus po tekućem računu novac kojim mogu raspolagati bez previše muke i troška pa zbog toga imaju problema. Naime, kamatna stopa po odobrenom prekoračenju među najvišima je i može biti veća od 10 posto, a obračunava se na osnovi dnevnog stanja na osobnom računa. Točnije, kamatu plaćate za onaj iznos za koji ste u minusu svakog dana.
 • U pravilu, minusom po tekućem računu trebalo bi se koristiti samo u izuzetnim slučajevima i u vrlo kratkom vremenu, kada očekujete vrlo brzo priljev novca kojim ćete taj minus i pokriti. Minus po tekućem računu nikada ne bi smio postati način života tako da se maksimalnim limitom koristite za planiranje svojega kućnog proračuna jer je to jedan od najskupljih kredita.

Stambeni kredit

 • Uzimanje stambenog kredita i postizanje financijske odgovornosti cilj je mnogima. Pronalaženje odgovarajuće nekretnine i uzimanje kredita za njezinu kupnju jedna je od najodgovornijih financijskih odluka u životu i treba joj pristupiti pažljivo.
 • Kako je vrijeme otplate tih kredita dugo (i do 30 godina), potrebno je više vremena i pozornosti da biste shvatili sve uvjete i detalje. Naime, nije dovoljno samo baratati kreditnim kalkulatorima i uzimati u obzir iznos kredita već je nužno proučiti sve detalje vezane uz kamatne stope te valute, što je običnom građaninu teško.

Kuna ili euro, fiksna ili varijabilna?

 • Krediti s valutnom klauzulom i varijabilnom kamatnom stopom gotovo su uvijek povoljniji (kamatne su stope manje) od kunskih i s fiksnom kamatnom stopom pa građani zaključuju da su prvi za njih bolji. Međutim, valja dobro promisliti o tome očekuje li se primjerice rast vrijednosti pojedine valute u idućem razdoblju ili varijabilnog dijela kamatne stope.
 • Zbog spekulativnog tečaja strane valute (primjerice američkog dolara) ili EURIBOR-a, nakon pet godina otplate rata kredita može znatno narasti (ali i pasti) – ovisno o vrijednosti danih elemenata na tržištu u trenutku traženja kredita. Najmanje rizični su kunski krediti uz fiksnu kamatnu stopu.
 • Ako zarađujete u kunama te želite biti sigurni koliki će vam biti anuitet do kraja otplate, odabrat ćete kunski kredit.