dug
Izvor: Pixabay.com
NAPLATA DUGA

Što se sve (ne) može ovršiti?

Predmet ovrhe mogu biti stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja naplate duga.

Što je ovrha?

Ovrha je postupak prisilne naplate temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava koju provode sudovi i javni bilježnici. Jednostavnije rečeno, tražbina je dug i kroz postupak ovrhe taj se dug prisilno naplaćuje. 

Postupak ovrhe

Postupak ovrhe pokreće ovrhovoditelj prijedlogom ili po službenoj dužnosti (kada je to određeno zakonom) na temelju:

 • ovršne isprave (podnosi se nadležnom sudu na propisanom obrascu)
 • vjerodostojne isprave (podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem)

Iznimno, prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave koji podnosi fizička osoba može se fizički dostaviti na propisanom obrascu poslovnoj jedinici FINA-e koja će ga elektroničkim putem proslijediti općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava.

Također, ovrhovoditelj na izravnu naplatu u Finu podnosi zahtjev za izravnu naplatu, a sve temeljem članka 209. Ovršnog zakona. Znači, bez prethodne potrebe pokretanja ovršnog postupka pred sudom, ovrhovoditelju je dana mogućnost, izravno od Fine zatražiti provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika temeljem osnova za plaćanje koje glase na ispunjenje novčane tražbine i koje su naznačene u odredbi članka 209. Ovršnog zakona.

Ne može se ovršiti

Iako ovrha daje mogućnost prisilne naplate puno toga, ipak postoji dio imovine ili primanja koji se nikada ne mogu ovršiti. 

 • Od ovrhe su izuzeti predmeti osobne uporabe (odjeća, obuća, rublje itd.), stvari koje služe za zadovoljenje potreba kućanstva i koje su ovršeniku i članovima njegova kućanstva nužne s obzirom na uobičajene uvjete života njihove društvene okoline.

 • Od ovrhe se izuzimaju hrana te ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva za šest mjeseci.

 • Za starije osobe osobito su značajna i sredstva komunikacije i medija, npr. telefontelevizorradio, jer su inače socijalno isključeni.

 • Zaplijeniti se ne mogu niti odličjamedalje i druga priznanja, vjenčani prstenosobna pisma i drugi osobni spisi ovršenika, obiteljske fotografije i portreti, osobne i obiteljske isprave.
 • Ovršiti se ne mogu pomagala koja su invalidu ili drugoj osobi s tjelesnim nedostacima nužna za obavljanje životnih funkcija, a sve su to posebno važne pokretnine za starije osobe, pogotovo one uz koje su sentimentalno vezane.
 • Poštanska pošiljka ili poštanska uputnica upućena ovršeniku ne može biti predmet ovrhe prije uručenja.
 • Od ovrhe se može izuzeti i gotov novac ovršenika u visini koja se smatra da je potrebna za redovan život, iako zakonodavac ne propisuje o kojem je iznosu riječ.
 • Ovrha se ne može se provesti na odjeći, obući namještaju i dr. zakonom navedenim pokretninama ovršenika ako je fizička osoba, te npr. na alatima i strojevima koji su obrtniku nužni za obavljanje upisane djelatnosti.

 • Poljoprivredno zemljište i gospodarske zgrade poljodjelca te nekretnine za koje je posebnim zakonom određeno da se na njima ne može provesti ovrha, u opsegu propisanim zakonom, kao ni druge stvari za koje je to Ovršnim zakonom ili posebnim zakonom određeno.
 • U postupcima pokrenutima nakon 3. kolovoza 2017. predmet ovrhe ne može biti nekretnina ako glavnica ne prelazi iznos od 20.000 kuna, osim u iznimnim slučajevima. Ako glavnica prelazi iznos od 20.000 kuna, sud može odbiti prijedlog za ovrhu na nekretnini ako ocijeni da bi prodaja nekretnine narušila pravičnu ravnotežu interesa ovršenika i ovrhovoditelja. Iznos tražbine kada je u pitanju ovrha na nekretnini ne smije biti manji od 40.000 kuna.
 • Za obveze iz pravnog posla sklopljenog nakon 3.8.2017. jedina nekretnina ne može biti ovršena, osim ako je ovršenik dao suglasnost te kada to pravičnost zahtijeva.
 • Ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, ovršenik može ostvariti pravo na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja iz sredstava državnog proračuna, za razdoblje najduže od 18 mjeseci.
 • Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u RH.
 • Ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine neto plaće ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine neto plaće ovršenika.

Podnošenje prijedloga za ovrhu ovisi o ispravama

Kome će ovrhovoditelj podnijeti prijedlog za ovrhu ili zahtjev za izravnu naplatu (sudu, javnom bilježniku ili FINA-i), ovisi o vrsti isprave na temelju koje se pokreće ovrha i predmeti ovrhe.

Što je predmet ovrhe?

Predmet ovrhe mogu biti stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha radi ostvarenja tražbine:

 • imovina ovršenika (novac, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri, udjeli u trgovačkom društvu itd.)
 • neko ovrhovoditeljevo neimovinsko pravo (predaja i isporuka pokretnine itd.).
 • izbor predmeta ovrhe je na ovrhovoditelju

To su ovršenikove stvari i prava na kojima se ovrha može provesti kao što je:

 • plaća
 • novac na računima
 • nekretnine
 • pokretnine
 • dionice
 • udjeli u trgovačkim društvima i dr.

Ovršne isprave:

 • ovršna sudska odluka (npr. presuda) i ovršna sudska nagodba
 • ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku (nagodba sklopljena s državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u povodu zahtjeva za mirno rješenje spora protiv Republike Hrvatske)
 • ovršna odluka arbitražnog suda
 • ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije uređeno
 • ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava
 • nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u RH te nagodba sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja
 • druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava

Vjerodostojne isprave:

 • račun (računom se smatra i obračun kamata)
 • mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine
 • javna isprava
 • izvadak iz poslovnih knjiga
 • po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom

Tko je pokrenuo ovrhu?

Preko servisa e-Blokade može se saznati tko je pokrenuo postupak ovrhe, iznos naknade, troška, kamate i glavnice. Na e-Blokade, koje su dio sustava e-Građani, ulazi se preko m-tokena banke ili Fininih vjerodajnica. Tu se može vidjeti i redoslijed osnova za plaćanje, ali i otvoriti zaštićeni račun te tako zaštititi određena primanja od ovrhe.

Uloga FINA-e

FINA je tijelo koje provodi ovrhu na temelju osnove za plaćanje. Sav novac koji netko duguje ovrhom odlazi ovrhovoditelju, a Fina naplaćuje isključivo naknadu za provedbu ovrhe.

Sadržaj podržava