bankrot
Izvor: pixabay.com
NOVI POČETAK

OSOBNI BANKROT - što je to i kako se izvući iz (financijskih) problema

Kim Basinger, Elton John, Larry King i Cyndi Lauper, osim što su planetarno popularni, imaju jednu zajedničku točku - svi spomenuti su u nekom trenutku svoga života bankrotirali. U Hrvatskoj ne postoji bankrot, nego stečaj. Stečaj je svima dobro poznati pojam za tvrtke, a stečaj može pokrenuti i osoba. To se onda zove stečaj potrošača.

Naime, s prvim danom 2016. godine u hrvatski pravni poredak uveden je institut stečaja potrošača s ciljem razvijanja sustava koji će rezultirati stvaranjem uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina (odnosno duga).

Potrošač je u smislu instituta stečaja potrošača definiran u Zakonu o stečaju potrošača. Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.

Potrošač je nesposoban za plaćanje ako:

 • nije u mogućnosti ispuniti dospjele novčane obveze (insolventnost)
 • najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000 kuna (pretpostavke insolventnosti).

Prije provođenja stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom, potrošač može pokrenuti izvansudski postupak pred savjetovalištem. Od 1. siječnja 2019. godine izvansudski postupak više nije obavezan postupak prije provođenja stečaja potrošača pred sudom, već ga potrošač može pokrenuti ako smatra da bi sklapanjem izvansudskog sporazuma na povoljniji način mogao urediti otplatu dugovanja prema svojim vjerovnicima.

Posredovanje (izvansudski postupak)

Pokreće ga potrošač ili svaki njegov vjerovnik uz izričit pristanak potrošača zahtjevom (na propisanom obrascu), a provodi ga posrednik u savjetovalištu (poslovnice Financijske agencije - FINA) ili druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta). Poslovnice Financijske agencije koje obavljaju poslove savjetovališta možete vidjeti OVDJE.

Potrošač, odnosno vjerovnik koji pokreće postupak može izabrati poslovnicu Financijske agencije u kojoj će podnijeti zahtjev za pokretanje izvansudskog postupka stečaja potrošača neovisno o prebivalištu.

Uz zahtjev se prilaže:

 • popis imovine i obveza (na propisanom obrascu)
 • dokaz o postojanju stečajnog razloga
 • isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja tražbine (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak)
 • izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak)

Troškovi izvansudskog postupka namiruju se iz položenog predujma koji uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 300 kuna. Ako je podnositelj zahtjeva potrošač može ga se osloboditi obveza uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisima kojima se uređuje besplatna pravna pomoć.

Plan ispunjenja obveza (na propisanom obrascu) sadržava:

 • iznos potrošačevih obveza
 • postotak umanjenja obveza
 • iznos za isplatu
 • rokove isplata
 • način ispunjenja obveza prema svakom vjerovniku
 • dokaz o plaćenom predujmu u iznosu od 300 kuna za troškove izvansudskog postupka, odnosno rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći

Nakon uplate predujma i sastavljenog plana ispunjenja, savjetovalište bez odgode objavljuje poziv za sudjelovanje na web stranici Fine, čime se dostava smatra obavljenom. 

Poziv za sudjelovanje savjetovalište ne dostavlja osobno vjerovnicima te je na to dužno upozoriti potrošača, kao i na činjenicu da potrošač ima mogućnost samostalnog obavještavanja vjerovnika o vremenu i mjestu kada su pozvani pristupiti u savjetovalište.

Svi obrasci bit će dostupni u prostorijama savjetovališta i na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenog u pozivu za sudjelovanje.

U iznimnim slučajevima savjetovalište može produljiti rok za dodatnih 30 dana ako:

 • ocjeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili
 • su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži.

Sklopljeni izvansudski sporazum (na propisanom obrascu) između potrošača i vjerovnika:

 • ima učinak izvansudske nagodbe
 • predstavlja ovršnu ispravu
 • nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili

Sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje:

 • izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili
 • pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine

Savjetovalište će potrošaču bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio. Pregled izvansudskih postupaka stečaja potrošača možete vidjeti OVDJE.

Sudski postupak stečaja potrošača može završiti:  

 • sudskom nagodbom ili
 • stečajem potrošača i razdobljem provjere ponašanja

Sudski postupak

Pokreće se na prijedlog potrošača pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.

Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača prilaže se:

 • popis imovine i obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta)
 • plan ispunjenja obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta)

Potrošač mora dati perdujam za troškove postupka stečaja potrošača i to u paušalnom iznosu koji odredi sud (ne može biti manji od 1000 kuna), dok svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.

Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a:

 • ima imovine
  • sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava koji će se potom nadoknaditi prioritetnom iz unovčene imovine potrošača
 • nema imovine
  • može se osloboditi obveze uplate predujma

Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova. Dostava pismena obavljena je istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Sudski postupak može se podijeliti u tri faze:

 1. pripremno ročište - počinje razmatranjem plana ispunjenja obveza, a prihvaćeni plan ispunjenja obveza ima učinak sudske nagodbe
 2. otvaranje stečaja potrošača (ako sud utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza):
  • postoji imovina potrošača te sud donosi rješenje o otvaranju stečaja potrošača i imenuje povjerenika
  • ne postoji imovina potrošača te sud donosi odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju postupka, imenuje povjerenika i određuje razdoblje provjere ponašanja u trajanju od pet godina
 3. provjera ponašanja

Jednostavni postupak stečaja potrošača

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine uvodi se novi institut jednostavnog postupka stečaja potrošača, ubrzani i pojednostavljeni postupak čiji je cilj da se namire vjerovnici iz imovine koja je za to podobna i da se potrošači oslobode od preostalog duga.

Pretpostavka za pokretanje ovog postupka je da potrošač ima evidentiran dug u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje Fine u neprekidnom trajanju 3 godine za iznos glavnice do 20.000 kuna (čl. 79a st. 2. ZSP). Postupak je u cijelosti besplatan za potrošača.

Jednostavni postupak pokreće Fina po službenoj dužnosti prema svojim evidencijama pod uvjetom da je potrošač dao suglasnost u roku 15 dana od dana dostave poziva (čl. 79.b st. 1. ZSP). Naime, Fina će svim potrošačima koji ispunjavaju pretpostavke za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača uputiti poziv da se očituju jesu li suglasni da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njihovom imovinom.

No, ako se potrošač u roku ne očituje na poziv Fine ili dostavi popis imovine, a da se nije očitovao je li suglasan s postupkom, smatrat će se da je suglasan da se nad njegovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Također, ako ne dostavi popis imovine, smatrat će se da je izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici.

Sud utvrđuje vrijednost potrošačeve imovine putem Financijske agencije, koja je ovlaštena podatke o potrošačevoj imovini pribavljati od Ministarstva financija, Porezne uprave i drugih tijela koje vode službene evidencije o imovini potrošača.

Ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 10.000 kuna, po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača (čl. 79.g st. 1. ZSP), a u kojemu će prema podacima iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje (koje podatke sud pribavlja od Financijske agencije) osloboditi potrošača preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje za koje ustanovi da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za oslobođenje.

Nemogućnost oslobođenja od određenih obveza

Važno je napomenuti da se od nekih obveza potrošač ne može osloboditi. Radi se obvezama koje prema načelu pravičnosti i solidarnosti moraju biti ispunjene, a tiču se obiteljskog i kaznenog prava (čl. 77. ZSP).

Tako se potrošač ni u postupku osobnog stečaja ne može osloboditi:

 • zakonske obveze na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati
 • vraćanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem
 • naknade štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem
 • naknade štete zbog smrti ili teže tjelesne ozljede (čl. 77. ZSP)

Dokumentacija i obrasci

Sadržaj podržava