greška
Izvor: stevepb / Pixabay
POSTUPAK I PROCEDURA

KRIVA OVRHA - najčešće pogreške i rješenja u ovrsi

Ovrha nije jednostavan postupak, iako puno jednostavniji nego prije nekoliko godina. U tom postupku i procesu se, naravno, ponekad događaju i greške. U suradnji s Finom, saželi smo najčešće probleme u postupku ovrhe i kako ih izbjeći.

Primanja zaštićena od ovrhe – što učiniti da ne budu predmet ovrhe?

Fina provodi ovrhu na novčanim sredstvima sukladno odredbama Ovršnog zakona, Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i pripadajućih Pravilnika.

Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima propisano je da je ovršenik dužan, u slučaju provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, obavijestiti Finu o uplatama primanja i naknada izuzetih od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena.

Ako je račun ovršenika već blokiran ili ovršenik raspolaže informacijom da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje po kojoj će biti ovršen, može u Fini zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na koji će se isplaćivati primanja koja su izuzeta od ovrhe ili nad kojima je ovrha ograničena, a kako bi tim novčanim sredstvima ovršenik mogao slobodno raspolagati.

Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba čiji računi nisu još blokirani, ako uz zahtjev za otvaranje zaštićenog računa priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je na njegovim novčanim sredstvima određena ovrha.

Zahtjev za otvaranje posebnog računa ovršenik može dostaviti na obrascu Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona), u bilo koju poslovnicu Fine, a od travnja 2020. godine navedenu obavijest može dostaviti i putem online servisa za dostavu dokumentacije.

U navedenoj obavijesti navodi se:

 • vrsta zaštićenog primanja
 • podaci o broju redovnog računa na koji bi se primanje uplatilo da se ne provodi ovrha
 • naziv banke u kojoj je otvoren redovni račun

Po zaprimanju obavijesti, Fina banci koju je ovršenik naznačio u obavijesti šalje nalog da ovršeniku otvori zaštićeni račun. Banka bez odgode postupa po nalogu Fine, otvara zaštićeni račun na koji se evidentira prijavljena vrsta zaštićenog primanja i uplatitelj naznačen na obavijesti. Fina podatak o broju zaštićenog računa dostavlja uplatitelju zaštićenog primanja.

Bitno je istaknuti da Fina nema uvid niti saznanja je li ovršeniku i po kojoj osnovi uplaćen određeni iznos na račun, već je obveza samog ovršenika da pravovremeno, prije nego što zaštićena sredstva budu uplaćena, vodi računa o tome ima li otvoren zaštićeni račun, a kako bi Fina mogla dati banci odgovarajući nalog za postupanje s tim sredstvima.

 • Ako su primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe zaplijenjeni na računu ovršenika (ali nisu još preneseni na račun ovrhovoditelja), ovršenik može Fini dostaviti pisani zahtjev kojim traži da Fina naloži banci prijenos navedenih novčanih sredstava na poseban račun.
 • Ako se radi o primanjima iz članka 173. Ovršnog zakona i primanjima iz članka 172. točke 11., 12. i 14. Ovršnog zakona na kojima je ovrha ograničena, ovršenik uz zahtjev treba dostaviti i Potvrdu uplatitelja o uplati i iznosu sredstava izuzetih od ovrhe, odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona.
 • Ako banka utvrdi da su primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe uplaćeni na račun ovršenika na kojem se provodi postupak ovrhe (redovan račun ovršenika), a ne na zaštićeni račun ovršenika, o tome će obavijestiti Finu, a kako bi se navedena primanja, naknade ili iznosi prenijeli na zaštićeni račun ovršenika.
 • Ako ovršenik nema otvoren zaštićeni račun, a primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe su uplaćeni na račun na kojem se provodi postupak ovrhe (redovan račun ovršenika), banka će o istome obavijestiti Finu. Također, banka će bez odgode obavijestiti i ovršenika o potrebi otvaranja zaštićenog računa u roku od 8 dana od dana kada je Fina zaprimila obavijest banke.

Radi informacija o zaštićenom računu, ovršenici se mogu obratiti Fini, koja će im dati upute o potrebnom postupanju te ako je moguće, u suradnji s bankom ovršenika, a eventualno i ovrhovoditeljem, ako su sredstva ovršena, pomoći kako bi se zaštićena sredstva koristila upravo za onu svrhu za koju su i namijenjena.

Ovrha kod obrtnika, odvjetničkih društava i liječničkih ordinacija

Kako se provodi ovrha u slučaju kada poslovni subjekt i fizička osoba imaju isti OIB (obrtnici, odvjetnička društva, liječničke ordinacije)?

Važećim propisima sukladno kojima Fina provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, propisano je da se ovrha provodi:

 • na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima
 • u svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti, osim ako je osnovom za plaćanje ovrha odnosno osiguranje određeno isključivo na pojedinim računima, u kojem slučaju će se ovrha odnosno osiguranje provesti na način i u opsegu kako je osnovom za plaćanje naloženo

Postojeće zakonske odredbe ne propisuju odstupanja u provedbi ovrhe u odnosu na ovršenike fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i osobe koje se bave slobodnim zanimanjem.

S obzirom na to da obrt nema pravnu osobnost, prema trenutno važećim propisima, OIB ne može biti dodijeljen obrtu već se isti dodjeljuje fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost obrta, odnosno fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost slobodnog zanimanja.

Sukladno navedenom, u slučaju kada poslovni subjekt i fizička osoba imaju isti OIB, ovrha na novčanim sredstvima se također provodi:

 • onim redoslijedom kojim su osnove za plaćanje upisane u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje
  • ako drugim zakonom nije drugačije propisano,
 • u svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva, a prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika.

Nadalje, bitno je napomenuti da bilo koji ovršenik, neovisno o tome je li isti:

 • fizička osoba
 • obrtnik ili
 • obavlja slobodno zanimanje

ima mogućnost sukladno članku 212. Ovršnog zakona, zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa, ako je korisnik primanja i naknada koja su izuzeta od ovrhe temeljem članka 172. i 173. Ovršnog zakona.

Ako se radi o zaštićenom primanju koje se ovršeniku isplaćuje po osnovi obavljanja poslovne djelatnosti, ovršenik se treba obratiti nadležnoj poslovnoj banci sa zahtjevom da mu se otvori poseban račun s oznakom izuzeća od ovrhe, odnosno ne postoji zapreka da obrtnici i osobe koje se bave slobodnim zanimanjem zatraže otvaranje zaštićenog računa, ako su isti korisnici nekog zaštićenog primanja.

Ovršena kriva osoba

Što kada ovrha na novčanim sredstvima nije provedena nad osobom nad kojom je trebala biti provedena, nego nad drugom osobom istog imena i prezimena?

Fina provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti, osim ako je osnovom za plaćanje ovrha odnosno osiguranje određeno isključivo na pojedinim računima u kojem slučaju će se ovrha odnosno osiguranje provesti na način i u opsegu kako je osnovom za plaćanje naloženo.

Prilikom zaprimanja osnove za plaćanje, Fina provjerava istovjetnost imena i prezimena ovršenika fizičke osobe, te ime i prezime ovršenika fizičke osobe iz osnove za plaćanje mora u potpunosti odgovarati imenu i prezimenu ovršenika fizičke osobe koji je Fina sukladno odredbama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa upisala u Jedinstveni registar računa. Navedena istovjetnost se odnosi na sva slova i znakove koje ime i prezime ovršenika sadrži. Sve navedeno na jednak se način primjenjuje i na ime i prezime, odnosno naziv ovrhovoditelja iz pojedine osnove za plaćanje.

Fina u Jedinstveni registar računa, između ostalih podataka, upisuje podatke dobivene od nadležnog tijela koje je na temelju propisa nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Fina u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima poduzima radnje temeljem vjerodostojnih podataka iz OIB sustava koji vodi Porezna uprava.

Nepravilnosti koje bi nastale u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a do kojih je došlo zbog netočnih ili nepotpunih podataka koje su obveznici dostave podataka dostavili u Jedinstveni registar računa, odnosno zbog netočnih ili nepotpunih podataka dostavljenih od strane nadležnog tijela koje je na temelju propisa nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, ne pripadaju u odgovornost Fine.

Isto tako, Fina nije odgovorna za nepravilnosti u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a koje su nastale ako je došlo do situacije da je u osnovi za plaćanje ime i prezime osobe navedeno uz OIB za koji je naknadno ustanovljeno da ne pripada osobi nad kojom je provedena ovrha na novčanim sredstvima.

Isto iz razloga jer Fina poduzima radnje temeljem vjerodostojnih podataka iz OIB sustava, a nepripadajući OIB u osnovu za plaćanje unesen je u prethodnim radnjama izdavanja osnove za plaćanje.

Ako Fina u roku od 60 dana od dana kad joj je dostavljena takva osnova za plaćanje, ne zaprimi rješenje suda o odgodi izdavanja naloga bankama za provedbu prijenosa zaplijenjenih sredstava ili rješenje suda kojim se pljenidba i prijenos proglašavaju nedopuštenim, izdat će nalog bankama da obave prijenos sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. Znači, ishođenjem navedene sudske odluke ovršenik ima mogućnost pokušati spriječiti provedbu ovrhe.

Ako je navedeni rok od 60 dana istekao, u slučaju kada je u osnovi za plaćanje izdavatelj pogrešno naveo OIB ovršenika, ovršenik ima mogućnost u odgovarajućim sudskim postupcima potražiti zaštitu svojih prava i povrat nepripadno oduzetih novčanih sredstava.

Dug ne postoji

Što ako je u osnovi za plaćanje naznačen ovrhovoditelj/ovršenik prema kojemu nisam nikada imao dugovanje/potraživanje?

Ovršnim zakonom u članku 32. propisano je da se ovrha može odrediti u korist/protiv osobe koja u ovršnoj ispravi nije naznačena kao vjerovnik/dužnik te također da ako tijekom ovršnog postupka dođe do promjene vjerovnika/dužnika, novi ovrhovoditelj/ovršenik može nastaviti ovršni postupak umjesto prvobitnog ovrhovoditelja/ovršenika. Potrebno je dokazati javnom ili javno ovjerovljenom ispravom da je tražbina prenesena na novog ovrhovoditelja, odnosno da je dug prešao na novog dužnika.

Javna isprava temeljem koje se može zahtijevati provedba ovrhe u korist/na teret novog ovrhovoditelja/ovršenika, jest isprava koju je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svoje nadležnosti te isprava koju je u takvom obliku izdala pravna ili fizička osoba u obavljanju svog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom. Javna isprava dokazuje istinitost onoga što se u toj ispravi potvrđuje. Ovjerovljena privatna isprava je svaka druga isprava na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

Radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, Fini se najčešće dostavljaju:

 • ovjerovljene privatne isprave (npr. ugovor o cesiji kod promjene vjerovnika)
 • javne isprave (npr. rješenje o nasljeđivanju)

Ako se prijenos ne može dokazati javnom ili javno ovjerovljenom ispravom, prijenos tražbine/obveze dokazuje se pravomoćnom odlukom donesenom u parničnom postupku.

Isprave koje su dostavljene Fini radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, moraju sadržavati dovoljno podataka kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je tražbina ovrhovoditelja iz određene osnove za plaćanje prešla na novog ovrhovoditelja koji zahtijeva provedbu/nastavak provedbe ovrhe u svoju korist.

Prijenos tražbine može biti samo djelomičan te se također može raditi i o višestrukom prijenosu tražbine, kada je potrebno dokazati slijed prijenosa tražbine s prvotnog ovrhovoditelja do posljednjeg, koji je podnositelj zahtjeva za provedbu/nastavak provedbe ovrhe u njegovu korist.

Kada se radi o nastavku provedbe ovrhe u korist novog ovrhovoditelja/na teret novog ovršenika, ovrhovoditelj koji traži provedbu ovrhe na u korist/na teret osobe različite od one navedene u osnovi za plaćanje, uz isprave kojima se dokazuje promjena ovrhovoditelja/ovršenika, Fini dostavlja i zahtjev za nastavkom provedbe ovrhe. Primjerak tog zahtjeva za nastavkom provedbe ovrhe, Fina dostavlja na znanje prvobitnom ovrhovoditelju, odnosno novom ovršeniku preporučenom poštom s povratnicom.

Sadržaj podržava