faktura
Izvor: Cloudhoreca/Pixabay
Božidar-Andrija Lukša
PRAVILA IGRE

TVRTKE - Kako mora izgledati izdani račun

Obveza izdavanja računa propisana je odredbom članka 54. Općeg poreznog zakona prema kojoj su svi porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Račun se obavezno izdaje po izvršenju usluge ili isporuke robe i po primitku predujma, a može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku.

Tekst je ažuriran 14. veljače 2023.

Uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj te zakonska obveza dvojnog iskazivanja do kraja 2023. unijela je neke promjene u izgledu samog računa. 

Ključno je znati (kada se račun ispostavlja FIZIČKIM OSOBAMA):

 • iznos pojedinog proizvoda ili usluge na računu iskazuje u eurima
 • ukupan iznos potrebno je prikazati u eurima i u kunama uz navedeni fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK)

Računi se ispostavljaju najmanje u dva primjerka:

 • jedan se uručuje kupcu
 • drugi služi izdavatelju kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama

Elementi koje svaki izdani račun mora sadržavati strogo su određeni kroz nekoliko zakonskih propisa. Izdani račun mora sadržavati sljedeće elemente:

 1. broj i datum izdavanja računa
 2. ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti
 3. naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.)
 4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga
 5. ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi

Porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost, uz navedene elemente računa, moraju navesti i dodatne elemente računa:

6. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja)
7. ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kojemu su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca)
8. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa, jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a
9. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu
10. stopu PDV-a
11. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen
12. zbrojni iznos naknade i PDV-a

Obveznici fiskalizacije obvezni su na računu, uz elemente iz prvih 5 točaka, navesti:

6. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)
7. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju
8. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo
9. jedinstveni identifikator računa (JIR) 
10. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije
11. QR kod

Na svim računima u memorandumu moraju biti iskazani podaci o društvu i to:

 • naziv društva
 • sjedište
 • sud kod kojeg je društvo upisano u sudski registar i registarski broj
 • naziv banke u kojoj je otvoren poslovni račun i broj računa
 • iznos temeljnog kapitala društva
 • prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva

Iznosi na računima iskazuju se u kunama, a uz to mogu biti iskazani još u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze.

Broj računa

Numeracija računa također je propisana i to Zakonom o fiskalizaciji prometa gotovinom. Broj računa sastoji se od tri dijela i to:

 1. numerički dio – numerički broj računa kreće od broja 1 do broja n u tijeku godine
 2. oznake poslovnog prostora 
 3. oznake naplatnog uređaja

Primjer numeracije računa: 1/1/1

 • 1(broj računa) /1 (oznaka poslovnog prostora) /1 (oznaka naplatnog uređaja)

Numeracija računa treba biti propisana internima aktom koji bi trebao sadržavati popis poslovnih prostora njihovih oznaka (npr. Poslovnica 1 oznaka 01) adresu poslovnica, te definiranje numeriranja računa za svaku poslovnu jedinicu (računi za svaku poslovnu jedinicu).

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.