novac euro
Izvor: Pixabay / Pexels
ISPLATE ZAPOSLENICIMA

Što je sve neoporezivo u 2022.?

Pravila igre određuje Pravilnik o porezu na dohodak koji se nadopunjuje i mijenja svake godine u prvome izdanju Narodnih novina. Donosimo nove neoporezive isplate u 2022. godini.

Već smo detaljno pisali što je sve neoporezivo u 2021. i općenito koje su tada nagrade, naknade, darove poslodavci mogli isplatiti zaposleniku, a da na to ne plati porez.

No, ova godina je malo različita od prethodne jer je Vlada RH na sjednici 08. rujna 2022. donijela Jesenski paket mjera za zaštitu građana i poduzeća kojim se neki iznosi neoporezivih primitaka mijenjaju, a neki ostaju kao prije.

Zapamtite, nagrada, dar ili naknada zaposleniku, djetetu, studentu i sl. odlični su načini za motivaciju zaposlenika uz minimalan trošak za poslovanje vaše tvrtke ili obrta.

Izmjene i dopune koje stupaju na snagu od 1. listopada 2022. godine

01. listopada 2022. je stupio na snagu novi Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim se povećavaju iznosi neoporezivih naknada i donose nova pravila vezano za podmirivanje troškova prehrane zaposlenika. Usporedivo s 2021. radi se o sljedećim promjenama:

NEOPOREZIVI PRIMITAK

       2021. / u kn   

 2022. u kn 

Godišnje prigodne nagrade

(božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

3.000

5.000

Godišnje novčane nagrade za radne rezultate i

druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika

5.000

7.500

Godišnji dar za dijete do 15 godina starosti

600

1.000

Godišnje neoporezive novčane paušalne naknade

za podmirivanje troškova prehrane radnika

5.000

6.000

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

(po kilometru)

2

3

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

8.000

10.000

Dar u naravi (kupnjom dobara)

600

1.000

 

Ako su do stupanja na snagu novog Pravilnika za 2022. djelomično ili u cijelosti iskorišteni neoporezivi iznosi, tada se za 2022. može neoporezivo isplatiti samo razlika između do sada isplaćenih neoporezivih iznosa i novih limita. Npr. ako je poslodavac tijekom ove godine isplatio godišnju prigodnu nagradu npr. za godišnji odmor u iznosu 3.000 kn do kraja tekuće godine može na ime iste osnove isplatiti razliku do propisanog novog iznosa od 5.000 kn, odnosno još 2.000 kn.

Izmjene i dopune koje će stupiti na snagu od 1. siječnja 2023. godine

Sukladno trenutno važećim propisima, poslodavci mogu unutar jednog poreznog razdoblja tj. godine pokrivati radnicima troškove prehrane isključivo na jedan od sljedećih načina, tj. bez kombiniranja ili mijenjanja:

 • davanjem novčane paušalne naknade prehrane radniku za vrijeme radnog odnosa - do 6.000 kn godišnje (odnosno do 500 kn mjesečno)
 • podmirivanje stvarno nastalih troškova prehrane prema vjerodostojnoj dokumentaciji - do 12.000 kuna (odnosno do 100 kn mjesečno)

Stručnjaci savjetuju oprez jer su kod ovih mjera mogući razni praktični izazovi. Računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i moraju biti podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Prema predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika, poslodavci će od 1. siječnja 2023. moći navedene opcije podmirivanja troškova prehrane kombinirati iz mjeseca u mjesec.

Dakle, počev od 01.siječnja 2023. godine poslodavac će moći jedan mjesec isplatiti npr. 500 davanjem novčane paušalne naknade, dok će idući mjesec moći isplatiti 1.000 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije, objasnila je Adrijana Kudrić iz Alpha Capitalisa.

Ostalo

Osim gore navedenih nagrada, naknada i sl. od ostalih odbitaka navodimo još:

 • osobni odbitak iznosi 4.000 kuna, što znači da se do tog iznosa ne plaća porez
 • naknade za zdravstvene usluge i mirovinu
  • premija dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do 2.500 kuna godišnje
  • uplata dobrovoljne mirovinske štednje - do 6.000 kuna godišnje, a poslodavac time umanjuje osnovicu poreza na dobit. Isto tako, isplata mirovine je od 1. siječnja 2019. neoporeziva
  • darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe - u visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju
  • sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima - do visine stvarnih izdataka
 • potpore zbog katastrofa, bolovanja, invaliditeta ili smrti
  • potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH - prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu
  • potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana - do 2.500 kuna godišnje
  • potpore zbog invalidnosti radnika - do 2.500 kuna godišnje
  • potpore za slučaj smrti radnika - do 7.500 kuna godišnje
  • jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika - do 3.000 kuna
  • potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti - 1.750 kn mjesečno
 • naknade za prijevoz, putovanje, smještaj, obrazovanje
  • naknade za prijevoz zaposlenika - u visini stvarnog troška prema cijeni mjesečne prijevozne karte
  • službeni put u tuzemstvu i rad na terenu duži od 12 sati plaća se neoporezivo 200 kuna na dan, a ako traje od 8 do 12 sati plaća se 100 kuna
  • troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije bez obzira jesu li smještaj oni ugovorili ili je radnik sam pronašao svoj podstanarski stan naknade za odvojeni život od obitelji - do 1.750 kuna mjesečno
  • naknade za odvojeni život od obitelji - do 1.750,00 kn
  • troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika (Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj, NN 125/19, tzv CRO kartica) - do 2.500 kuna
  • troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca - do visine stvarnih izdataka
 • 'jubilarne nagrade':
  • 10 godina staža - do 1.500 kuna
  • 15 godina staža - do 2.000 kuna
  • 20 godina staža - do 2.500 kuna
  • 25 godina staža - do 3.000 kuna
  • 30 godina staža - do 3.500 kuna
  • 35 godina staža - do 4.000 kuna
  • 40 godina staža - do 5.000 kuna
 • naknade, nagrade i potpore na račun djece
  • potpora za novorođenče, a to je do 28 dana starosti, može biti do 10.000 kuna
  • naknada troškova redovnih programa vrtića za djecu zaposlenika temeljem vjerodostojne dokumentacije, do visine stvarnog troška. Nema vrijednosnog limita, nego se nadoknađuje stvarni trošak iz vrtića koji posluju uz odobrenje nadležnog ministarstva. Vjerodostojnom dokumentacijom smatra se odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor
  • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja; stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima - do 1.750 kuna
  • stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima - 4.000 kn mjesečno 
  • predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000 kuna i osnovnog osobnog odbitka
  • sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo sportsko usavršavanje - do 1.750 kuna, a nagrade za športska ostvarenja - 20.000 kn godišnje

Inače, dohotkom se ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.

Ako iznos zarade studenta ili učenika prijeđe limit od 24.000 kn, roditelj gubi pravo na osobni odbitak tj. poreznu olakšicu. No važno je za naglasiti da stipendija nije vrsta novčanog primitka koja ulazi u obračun zarade od studentskog rada te se, bez obzira na studentski posao i limit od 24.000 kn, student može dodatno primati mjesečnu stipendiju koja je neoporeziva do 1.750 kn, objasnili su u Aestus grupi.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.