euro
Izvor: Gerd Altmann / Pixabay
PRAVILA IGRE

Stiže euro! Što poduzetnici moraju napraviti

Poduzeća će samostalno snositi trošak informatičkih i svih ostalih prilagodbi vezanih uz uvođenje eura.

U Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom i Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj, poduzetnici se u većini slučajeva spominju u kontekstu podizanja cijena svojih usluga i proizvoda. Zbog toga su izrađeni su planovi kampanja, informiranja i praćenja svih cijena u Hrvatskoj da ne bi došlo do neopravdanog dizanja cijena.

No ipak postoje i dijelovi u tim strategijama i planovima koji se tiču operativnog uvođenja eura u poslovanje. Procedura kreće s bankama koje će se morati logistički pripremiti za sudjelovanje u zamjeni gotovog novca.

>>>Stiže euro! Što sve trebate znati

postupku predopskrbe, koji će početi četiri mjeseca prije dana uvođenja eura, banke će od HNB-a zaprimiti određene količine novčanica i kovanog novca eura da bi mogle unaprijed opskrbiti poduzeća novčanicama i kovanim novcem eura, građane kompletima kovanog novca eura te da bi, počevši od dana uvođenja eura, mogle građanima i poduzećima pružati uslugu zamjene kuna eurom u potrebnom obujmu. 

Banke će raspodijeljeni gotov novac morati primjereno pohraniti te će se obvezati da ga neće pustiti u optjecaj prije dana uvođenja eura. Budući da je cilj uvođenje eura s 1. siječnja 2023. godine, sve procedure i postupke prilagodili smo tim datumima da bi bio jasniji vremenski tijek događaja.

Obaveze poduzetnika

Pripremne aktivnosti u sektoru nefinancijskih poduzeća neće se znatno razlikovati od aktivnosti koje će poduzimati subjekti u javnom sektoru. Primjerice, kao i subjekti u javnom sektoru, nefinancijska poduzeća bit će dužna prilagoditi se obvezi dvojnog iskazivanja cijena, koja će se:

  • početi primjenjivati 30 dana nakon odluke Vijeća EU-a o uvođenju eura (otprilike kolovoz 2022.)
  • a bit će na snazi sve do 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura

Dvojno iskazivanje cijena 

U razdoblju od 30 dana nakon odluke Vijeća o uvođenju eura u Hrvatskoj do 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura (siječanj 2024.) poduzeća će biti dužna cijene iskazivati u objema valutama. Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje tog pravila i postupati prema danim im ovlastima.

Važnu ulogu u nadziranju provedbe pravila o obveznom dvojnom iskazivanju cijena, kao i njihovu korektnom preračunavanju, imat će potrošači koji će o uočenim nepravilnostima moći izvijestiti nadležna tijela.

Nakon ocjene prijave i potvrde osnovanosti javno će se objaviti ime trgovca ili pružatelja usluga koji je neopravdano povećao cijene odnosno neispravno ih preračunao u novu valutu (ime će se naći na tzv. 'crnoj listi').

Obveza dvojnog iskazivanja cijena relativno će snažnije opteretiti trgovce nego ostala poduzeća jer je broj različitih proizvoda kojima oni posluju veći nego kod drugih poduzeća, što podrazumijeva i veću potrebu za preračunavanjem cijena.

Osim na cjenicima u poduzećima, cijene će trebati biti iskazane u objema valutama na cjenicima i promotivnim materijalima koje poduzeća objavljuju na internetskim stranicama i u drugim medijima. 

Nadalje, blagajne poduzeća morat će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena da bi na računima cijene pojedinih proizvoda, ali i ukupan iznos računa, mogli biti iskazani u objema valutama.

S druge strane, POS uređaje koji se nalaze na blagajnama trgovina u ovoj fazi neće biti nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja cijena biti zadovoljena na glavnom računu. Banke će POS uređaje ažurirati malo kasnije, neposredno prije uvođenja eura, tako da počevši od dana uvođenja eura izvršavaju platne transakcije isključivo u eurima. 

Trgovine i drugi pružatelji usluga bit će pozvani pridržavati se etičkoga kodeksa za uvođenje eura, a moći će se i uključiti u kampanju koju će organizirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s udruženjima gospodarstvenika. 

Trošak IT prilagodbe

Financijsko-informacijski sustavi koji obrađuju financijske informacije u kunama morat će biti pravodobno ažurirani tako da se na dan uvođenja eura počnu služiti eurom kao službenom valutom. Poduzeća će samostalno snositi trošak Informatičkih i svih ostalih prilagodbi vezanih uz uvođenje eura.

Nadalje, poduzeća će se morati na vrijeme opskrbiti novčanicama i kovanim novcem eura da bi od dana konverzije mogla obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti. To se ponajprije odnosi na trgovine koje izvršavaju velik obujam gotovinskih transakcija.

Pritisak na trgovine bit će posebice znatan u prva dva tjedna od dana uvođenja eura zato što će građani u tom razdoblju moći plaćati i u kunama i eurima, dok će trgovine biti obvezne vraćati isključivo eure, osim ako to zbog praktičnih razloga neće biti u mogućnosti činiti.

S ciljem sprečavanja prekomjernog pritiska na trgovine, ali i na banke, u mjesecima prije uvođenja eura provest će se kampanja u kojoj će se građane pozvati da i prije dana uvođenja eura višak gotovog novca kuna pohrane na svoje kunske račune kod banaka.

Također, primijenit će se pravilo prema kojemu trgovac u prijelaznom razdoblju u jednoj transakciji s kupcem neće biti dužan primiti više od 50 komada kovanog novca kuna.

Financijski izvještaji

Pri sastavljanju financijskih izvještaja za godinu koja prethodi uvođenju eura (ako je cilj uvođenje eura u 2023. godini, onda govorimo o financijskim izvještajima za 2022. godinu) poduzeća će biti dužna vrijednosti iskazivati u kunama.

Počevši od godine u kojoj je euro uveden, financijski će se izvještaji izrađivati korištenjem eura kao nove službene valute. Međutim, u izvještajima za godinu u kojoj je euro uveden (pretpostavimo da je to 2023. godina) – ako ti izvještaji sadržavaju i usporedne podatke za prethodnu godinu – podaci za prethodnu godinu radi bolje usporedivosti bit će preračunati iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

Nadalje, obrasci vezani uz porezne i druge obveze poduzeća prema državi odnosno potraživanja poduzeća od države koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden, a tiču se prethodne godine, popunjavat će se u kunama.

S druge strane, porezna i sva druga rješenja koja javna tijela donesu na osnovi tih obrazaca prikazivat će iznose i u kunama i u eurima sve dok je na snazi obveza dvojnog iskazivanja cijena. Nakon dana uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili nekih drugih rješenja izvršavat će se isključivo u eurima.

Valutni rizik

Hrvatski poduzetnici također će profitirati od:

  • uklanjanja valutnog rizika i s time povezanih troškova zaštite od tečajnog rizika
  • nižih kamatnih stopa
  • nestanka troškova konverzije kad je riječ o zamjeni kune za euro i obrnuto te
  • nižih naknada za prekogranična plaćanja u eurima

Za samo uvođenje eura gospodarstvo će se trebati pripremiti u tehničkom smislu, poput, primjerice, izmjene cjenika i kataloga u kojima će cijene biti izražene u eurima i izmjene natpisa s cijenama u trgovinama, informatičke prilagodbe i prilagodbe u računovodstvu (iskazivanje vrijednosti u eurima).

Riječ je o tehničkim pripremama koje će se obaviti u vremenu prije samog datuma uvođenja eura. To će, dakako, za njih predstavljati određeni trošak, no on će biti jednokratan.