pomoć
Izvor: Gerd Altmann / Pixabay
POMOĆ DRŽAVE

HZZ - COVID potpore za poduzetnike

S obzirom na brojna ograničenja, brojni poduzetnici ne mogu raditi kao prije. Stoga moraju tražiti potproru države kako bi zadržali svoje radnike i, zapravo, da ne bi propali. Pogledajte koji su uvijeti i rokovi te tko može dobiti potpore od države. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje operativno prvodi program zadržavanja radnih mjesta. A poslodavci koji ispunjavaju uvjete, mogu dobiti do 4.000 kuna po radniku. 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 8. rujna 2021. godine do zaključno 23. rujna 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za kolovoz 2021. godine.

Za mjere se mogu prijaviti poslodavci iz sektora:

 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (NKD djelatnost 56.3)
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te njihova distribucija 
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Objektivni razlozi su:

 • nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili
 • nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Iznimno, poslodavci koji djeluju odnosno provode aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Tko NE MOŽE koristiti potporu:

 • Poslodavci koji nisu isplatili ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru
 • Poslodavci kojima su nadležna tijela utvrdila kršenje Odluka Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ne mogu koristiti potporu
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu
 • Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti:
  • neizdavanje računa,
  • višak ili manjak u blagajni i
  • ako račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru

Koji će radnici dobiti potpore

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca, odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca, bez obzira je li:

 • radnik na određeno ili neodređeno
 • radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja
 • rade li u punom ili nepunom radnom vremenu 
 • imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika 
 • radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj

COVID I POTPORA

Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za kolovoz za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 24. rujna 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu:

 • posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu
 • stekli su uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj

70 i više posto Covid potvrda = 100 posto potpore

Ako na dan 24. rujna 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za njeno dobivanje, tada se:

 • postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika s EU digitalnim COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za njeno dobivanje od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu

Manje od 70 posto Covid potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku Covid potvrda od ukupnog iznosa potpore

Visina potpore

Iznos od najviše 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

 • od 40,00 do 44,99 posto - 2.000 kuna
 • od 45,00 do 49,99 posto - 2.500 kuna
 • od 50,00 do 54,99 posto - 3.000 kuna
 • od 55,00 do 59,99 posto - 3.500 kuna
 • od 60 posto i više – 4.000 kuna

Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Mjera se ne odnosi na

 • Poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali.
 • Poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25 posto, i na njihova trgovačka društva kćeri. Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (djelatnost 56.30) i Sektor H: putnički prijevoz.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.
 • Za radnika za kojega ima aktivan ugovor o korištenju mjere aktivne politike zapošljavanje poslodavac ne može koristiti program zadržavanja radnika. Izuzetak su radnici koji su uključeni u potporu za usavršavanje, osposobljavanje na radnom mjestu i mjeru stalni sezonac.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti ovaj program.
 • Poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije kod podnošenja zahtjeva izjavit će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. Zavod može naknadno zatražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave. Navedeni poslodavci moraju dokazati pad prihoda/primitaka te mogu koristiti iznos potpore sukladno postotku radnika s EU digitalnim COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za njeno dobivanje od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu, a kako je prethodno definirano u odjeljku Ciljana skupina radnika.
 • Za radnike zaposlene nakon 31. srpnja 2021. godine ne može se odobriti potpora za kolovoz 2021. godine.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 28. veljače 2021. godine mogu koristiti mjeru za kolovoz.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za kolovoz uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 28. veljače 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • U potporu mogu ući isključivo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva. Naknadne dopune s popisom radnika nisu dopuštene.
 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethodi mjesecu za koji se traži potporu ne mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture i medija.
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija mogu predati zahtjev za Program zadržavanja radnika u u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Kome je potpora namijenjena

Poslodavci trebaju dokazati da su u kolovozu 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na kolovoz 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za kolovoz 2021. godine i kolovoz 2019. godine Poreznoj upravi.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani prije 1. kolovoza 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

ZAHTJEV MOŽETE ISPUNITI OVDJE