digitalno
Izvor: mohamed_hassan / Pixabay
DIGITALNO

e_poslovanje - Popis svih digitalnih usluga države za poduzetnike

Tvrtke, obrtnici i sve ostale pravne osobe mogu koristiti cijeli niz e-usluga kako bi njihovo poslovanje / odnos s državom bilo što brže i jednostavnije. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva svako malo 'izbaci' neku novu mogućnost za korištenje.

e-usluge koje su obuhvaćene kroz projekt e-Poslovanje i koje su namijenjene poslovnim korisnicima putem sustava e-Građani su:

Burza rada

Burza rada je usluga koja nezaposlenim osobama i poslodavcima omogućuje pristup uslugama Zavoda za zapošljavanje putem online portala. 

Pristup e-usluzi

 • Korisnici: građani, poslovni korisnici 
 • Razina sigurnosti: (1) niska razina sigurnosti

Dostava elektroničkih isprava u postupcima registracije, ispitivanja i provjere sukladnosti (homologacije) vozila

Usluga omogućuje dostavu elektroničkih isprava u postupcima registracije, ispitivanja i provjere sukladnosti (homologacije) vozila. 

Elektronički dokumenti povezani su s određenim vozilom putem VIN oznake (broj šasije). Na taj je način omogućena automatizirana obavijest o postojanju dostavljenog elektroničkog dokumenta, njezin prikaz i preuzimanje u aplikaciji stanica za tehnički pregled tijekom 15 dana od dostave dokumenta. 

 • Korisnici: za EU prekograničnu suradnju, građani, poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (2) značajna razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

e-Autoškole 

Usluga omogućava pravnim osobama i fizičkim osobama - obrtnicima predaju zahtjeva za otvaranje nove autoškole ili promjenu već upisanih podataka u registru autoškola. 

Usluga omogućava pravnim osobama i obrtnicima predaju zahtjeva za:

 • početak rada nove autoškole
 • dopune kategorija
 • odustajanje od kategorija
 • promjene sjedišta pravne ili fizičke osobe - obrtnika
 • promjene sjedišta autoškole
 • promjene ureda ili učionice ili prometnog vježbališta
 • promjene naziva pravne osobe ili autoškole
 • promjene naziva ulice ili kućnog broja
 • brisanja iz registra autoškola

Više informacija o usluzi

 • Korisnici: poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (3) visoka razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

e-Ovlaštenja

Usluga omogućava upravljanje autorizacijskim pravima, dohvat podataka o zakonskim zastupnicima Poslovnih subjekata, generiranje i upravljanje punomoćima ili drugim dokumentima ovlaštenja od strane zakonskih zastupnika i drugih opunomoćenika poslovnih subjekata kao i upravljanje pravima pristupa poslovnim e-uslugama.

e-Ovlaštenja su usluga koja ovlaštenim osobama omogućava upravljanje e-Punomoćima za pristup na e-uslugu. Usluga također omogućava ovlaštenim osobama dodjelu prava za administraciju e-Punomoći unutar e-Ovlaštenja u svrhu upravljanja pravima pristupa na poslovne e-usluge (Zastupanja).

 • Korisnici: poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (3) visoka razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

e-Ovrhe

Usluga omogućava podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, podnošenje naknadnih ispravaka i dopuna te praćenje statusa postupka.

Ovom uslugom omogućeno je podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave putem aplikativnog sustava na propisanom, standardiziranom elektroničkom obrascu u strojno čitljivom obliku, zatim praćenje statusa predmeta, pribavljanje potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi te slanje rješenja o ovrsi na provedbu Financijskoj agenciji (Fini).

 • Korisnici: građani, poslovni korisnici 
 • Razina sigurnosti: (2) značajna razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

Jedinstvena informacijska točka sustava katastra infrastrukture

Jedinstvena informacijska točka (JIT) Sustava katastra infrastrukture (SKI) je aplikativno rješenje koje omogućava korisnicima izdavanje javnih isprava i podataka te pretraživanje metapodataka i prostornih podataka katastra infrastrukture.

Putem JIT-a SKI omogućeno je predavanje geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem te pretraživanje, zaprimanje i distribucija obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima i eksport obavijesti vlasnicima/upraviteljima infrastrukture za objavu na njihovim internetskim stranicama.

 • Korisnici: građani, poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (1) niska razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

Kalendar plaćanja obveznih naknada

Usluga omogućuje poslovnim subjektima pregled naknada i davanja koje su obvezni plaćati, s iznosima i rokovima za njihovo podmirenje te pripremu podataka/naloga za plaćanje.

Usluga je namijenjena poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja sljedećih davanja:

 • članarine turističkim zajednicama
 • spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
 • članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
 • naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
 • HRT pristojbe

Funkcionalnosti:

 • popis davanja kojih je pojedini poslovni subjekt obveznik (od onih koja su uključena u opseg usluge)
 • prikaz iznosa obveza u trenutku prijave (prikaz podataka iz sustava institucije nadležne za pojedinu naknadu) s rokovima dospijeća
 • kreiranje naloga za plaćanje (pojedinačni nalog s 2D barkodom ili zbrojni nalog u obliku .xml datoteke, koji se mogu platiti putem mobilnog ili Internet bankarstva poslovnog subjekta)
 • pregled i preuzimanje kreiranih naloga i dokumenata
 • popunjavanje i slanje obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ obrazac)
 • Korisnici: poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (2) značajna razina sigurnosti

Pristup e-usluzi preko sustava:

Registar revizora

Usluga omogućava fizičkim i pravnim osobama podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, odnosno registraciju, podnošenje zahtjeva za upis promjene podataka u registrima i zahtjeva za izdavanje potvrda, dostavu evidencije stalnog stručnog usavršavanja.

 • Korisnici: građani, poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (3) visoka razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

Registar stvarnih vlasnika

Usluga poslovnim subjektima omogućava upis podataka o stvarnome vlasniku, uvid u upisane podatke, ispis izvatka iz Registra.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Registar je ustrojen na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Financijska agencija (Fina).

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Informacije o Registru dostupne su i na stranicama Ministarstva financija.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar:

 • pomoću aplikacije Fine uz korištenje vjerodajnice visoke razine sigurnosti
 • u poslovnicama Fine na za to predviđenim obrascima

Više informacija o usluzi

 • Korisnici: poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (3) visoka razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Usluga omogućava predaju zahtjeva za Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, za ostvarivanje mirovinskih, zdravstvenih i prava osoba s invaliditetom ili za ostale svrhe. Po obradi, uvjerenja se šalju u Korisnički pretinac osobe.

 • Korisnici: građani, poslovni korisnici
 • Razina sigurnosti: (1) niska razina sigurnosti

Pristup e-usluzi

e-Građevinski dnevnik

Riječ je o usluzi koja je sada pod egidom 'tiha produkcija' – zbog specifičnosti objavljena zasad samo na stranicama Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

Riječ je o usluzi namijenjenoj praćenju procesa građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja Uporabne dozvole. 

Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuje vođenje Građevinskog dnevnika elektroničkim putem. Osnovni cilj vođenja Građevinskog dnevnika elektroničkim putem je podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na jednom mjestu.

RKPFI – Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna

Zbog svoje specifične namjene, ova je usluga namijenjena samo za korisnike proračuna. Objavljena je zasad samo na stranicama Ministarstva financija, Državne riznice. 

Za Prijavu korisnika putem sustava e-Građani nužno je da:

 • a) korisnik bude ovlašten za korištenje aplikacije putem sustava e-Ovlaštenja 
 • b) korisnik izvrši prijavu na aplikaciju vjerodajnicom minimalno 3. razine koja nedvosmisleno i s visokom sigurnošću identificira vlasnika vjerodajnice.

Pristup e-usluzi

Dostupne e-usluge je moguće pronaći i koristiti prijavom putem sustava e-Građani bilo na poveznici Katalog usluga ili klikom na 'Filtrirajte e-usluge' te upisom dijela naziva navedenih usluga ili upisom ključne riječi e-poslovanje.

U pripremi i testiranju su e-usluge:

Korisnički pretinac (za poslovne subjekte)

Sredinom 2022. godine trebao bi u funkciji biti i Korisnički pretinac (PKP) namijenjen za sigurnu elektroničku komunikaciju javnopravnih tijela s poslovnim subjektima. Sustav će se kontinuirano nadograđivati novim e-uslugama kao i e-porukama za PKP.

e-Pristojbe – plaćanje unaprijed (za pristojbene obveznike)

Modul je namijenjen svim pristojbenim obveznicima koji uslugu javnopravnog tijela žele platiti unaprijed, prije podnošenja zahtjeva za plaćanje usluge. Na ovom sučelju možete obaviti plaćanje dostupnih usluga za sebe i/ili za drugog pristojbenog obveznika različitim načinima plaćanja, dobiti pregled svih zahtjeva te kontrolirati status svih zadanih plaćanja.

Pristup testnoj verziji aplikacije

e-Zahtjev za povrat javnih prihoda

Trenutno Fina sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba zaprima zahtjeve koji se odnose na povrat viška prihoda i preknjiženje javnih prihoda za koje Porezna uprava ili neka druga institucija ne vodi analitičku evidenciju.

Plavi dizel – izvještajni sustav

Fina je uspostavila sustav za nadzor potrošnje posebnih goriva označenih plavom bojom – Plavi dizel. Sustavom se evidentira svaka prodaja plavog dizela korisnicima prava, čime se nadzire korištenje prava na kupnju plavog dizela. U sustavu su evidentirana i javno objavljena sva registrirana prodajna mjesta plavog dizela, a zabilježeni su i potrebni podaci o svim korisnicima prava i pripadajućim odobrenim količinama plavog dizela za namjensku potrošnju – kvotama.

e-Dozvola – predaja zahtjeva za gradnju i prostorno uređenje

Građani putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, dodati priloge i projekte te u svakom trenutku provjeriti u kojoj je fazi rješavanje njihovog zahtjeva. Sustav je integriran na portal e-Građani te je u potpunosti prilagođen elektroničkom poslovanju.

Podnositeljima zahtjeva za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina, te ostalih akata, omogućeno je putem javnog portala Elektroničko ispunjavanje zahtjeva.

Dostupni su:

 • svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva
 • podaci o nadležnim uredima za izdavanje dozvole, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim građevnim propisima
 • raspisana je procedura koja vodi kroz proces podnošenja zahtjeva te podaci o prostornim planovima

Pristup e-usluzi

e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskim vodama za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 165. i 169. Zakona o vodama sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata.

Pristup e-usluzi

e-Komunikacija sa sudovima

U svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu eKomunikacija, koja obveznicima e-komunikacije omogućava elektroničku komunikaciju s općinskim, trgovačkim, županijskim sudovima i Visokim trgovačkim sudom.

Usluga e-Komunikacija omogućava:

 • slanje podnesaka i priloga sudu
 • zaprimanje sudskih pošiljaka
 • udaljeni uvid u sudski predmet

Da bi pravna osoba mogla koristiti usluge e-Komunikacije mora imenovati osobu koja će je zastupati, a koja mora posjedovati:

 • elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine visoka ili značajna (za prijavu u sustav e-Građani)
 • kvalificirani elektronički potpis
 • te pravna osoba, kao i opunomoćenik trebaju biti upisane u interni registar kod Ministarstva pravosuđa

Pristup e-usluzi

e-Upravni postupak

Elektronička usluga e-Upravni postupak razvijena je u okviru Projekta ZUP III i spremna je za primjenu, a puna implementacija ovisi o prilagodbi uredskih poslovanja javnopravnih tijela pravilima nove Uredbe i povezivanju sa ZUP IT sustavom.

ZUP IT uključuje javni dio kojem pristupaju građani i poslovni subjekti (stranke i osobe ovlaštene za zastupanje) preko portala e-Građani. Javni portal za svaku promjenu u pojedinom upravnom postupku šalje obavijest strankama u korisnički pretinac u sustavu e-Građani. 

e-Nautika

Portal eNautika uspostavljen je s ciljem omogućavanja pristupa elektroničkim uslugama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture svim građanima Europske unije i Europskog gospodarskog prostora na jednak način kao i građanima Republike Hrvatske.

e-Nautika je digitalna usluga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja omogućava prijavu dolaska stranog plovila ili hrvatskog čamca u hrvatske teritorijalne vode te ishođenje elektroničke potvrde o uplati naknada za sigurnost plovidbe po prijavi jahte ili brodice (tzv. 'vinjete'). Uslugu mogu koristiti svi građani Europske unije i Europskog gospodarskog prostora kao i građani Republike Hrvatske.

Portalu eNautika možete pristupiti prijavom putem sustava NIAS (e-Građani) ili putem sustava eIDAS (za strane građane).

 • Korisnici: za EU prekograničnu suradnju, za građane
 • Razina sigurnosti: (1) niska razina sigurnosti

e-Plovilo

Putem e-Plovila mogu se provjeriti tehnički podaci o plovilu u listu A, podaci o vlasništvu u listu B te tereti i zabilježbe u listu C. Omogućen je također uvid u podatak o valjanosti tehničkog pregleda plovila kao i pregled ispostavljene naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja (ranije naknada za sigurnost plovidbe, odnosno naknada za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe).

 • Korisnici: za EU prekograničnu suradnju, za građane
 • Razina sigurnosti: (1) niska razina sigurnosti

e-ZGH usluge Zagrebačkog holdinga

Zagrebački holding uključio se u sustav e-Građani unutar kojeg je dostupan osobni korisnički pretinac.

Osobni korisnički pretinac je osnovna e-usluga sustava e-Građani. Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godina koji posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica.

eZadrani (za poslovne subjekte)

Sustav eZadrani projekt je Grada Zadra iz područja digitalizacije usluga koje grad pruža građanima, a provodi ga Inovativni Zadar d.o.o. Osmišljen je s ciljem jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg korištenja eUsluga primarno Grada Zadra, ali i trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Zadar (su)vlasnik, odnosno osnivač.

Registar proizvođača s proširenom odgovornosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) dužan je uspostaviti Registar proizvođača s proširenom odgovornosti (RPPO). Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Financijska agencija (Fina) dužni su sklopiti sporazum kojim se propisuje ustroj, operativno vođenje i izrada izvješća, oblik i način popunjavanja obrazaca za registraciju i dostavu podataka te način davanja i korištenja podataka iz RPPO-a.

Kako napominju iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, kontinuirano će se vremenom uključivati i druge javne e-usluge namijenjene poslovnim subjektima, tako da će na isti način postati dostupne poslovnim korisnicima putem sustava e-Građani.

Ovu vrstu javnih e-usluga, odnosno poslovni subjekti koje sustav može prepoznati i provesti automatsku autorizaciju osoba ovlaštenih za njihovo zastupanje, mogu koristiti:

Pravne osobe:

 • Trgovačka društva, organizacije (Sudski registar)
 • Udruge, zaklade i neprofitne organizacije (Registri udruga, zaklada,...)
 • Pravne osobe osnovane prema zakonu (DZS i Registar korisnika proračuna)

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost:

 • Obrtnici (Obrtni registar)
 • Poljoprivrednici i OPG-ovi (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)
 • Slobodna zanimanja i sporedne djelatnosti (digitalni certifikati)

U cilju boljeg razumijevanja od strane zainteresirane poslovne javnosti, važno je istaknuti kako uz navedene usluge na e-Poslovanju, još uvijek postoje i druge online javne usluge, također namijenjene poslovnim subjektima, međutim su te usluge razvijene od prije pa ih tako nadležna tijela i institucije još nisu stigli prilagoditi zajedničkim pravilima i standardima koje je definirala platforma e-Poslovanje, stoga pristup do takvih online usluga i način njihovog korištenja zasad ostaje isti kao i dosad. Svakako je namjera da i te e-usluge budu što prije uključene na jedinstvenu platformu e-Poslovanje. Tako bi poslovnim korisnicima bile dostupne na jednome mjestu kroz jedinstveno korisničko iskustvo.

Digitalne usluge Fine za poduzetnike

Financijske usluge i platni sustavi

 • Bezgotovinski platni promet
 • Gotovinski platni promet
 • Informacije o transakcijama
 • SEPA
 • Bankarske usluge i osiguranja
 • Računovodstveni servis
 • Platni sustavi
 • Biljezi, mjenice i obrasci

Pristup uslugama

Elektroničke usluge

 • Elektroničko poslovanje i servisi
 • Digitalni certifikati
 • Digitalizacija dokumentacije i arhiviranje
 • mFina

Pristup uslugama

Poslovne informacije i financijski izvještaji

 • Predaja financijskih izvještaja
 • Informacije o poslovanju poslovnih subjekata
 • Upisnik založnih prava
 • Informacije o ugovorenim koncesijama
 • Registar stvarnih vlasnika

Pristup uslugama

Ovrhe i stečaj

 • Ovrha na novčanim sredstvima
 • Ovrha na nekretninama i pokretninama
 • Predstečajne nagodbe
 • Predstečajni postupak
 • Provedba stečajnog zakona

Pristup uslugama

Ostalo

 • Arhiviranje dokumentacije
 • EU fondovi
 • IT usluge i rješenja
 • Slanje obrazaca u e-Servise
 • Plavi dizel
 • Hitro.hr
 • Usluge REGOS-a
 • Prodaja vrijednosnih kupona i ugovora
 • Edukacije

Pristup uslugama

Sadržaj podržava