donacija
Izvor: Gerd Altmann/Pixabay
DOBRO JE ZNATI!

Donacije - kako darovati i koje propise poštovati

Možda ste negdje čuli da je netko donirao određenu svotu novca nekoj udruzi ili za neku pokrenutu humanitarnu akciju. Donacije su, također, učestale u vrijeme prirodnih katastrofa poput poplava i potresa. Možda vam negdje u kutku mozga čuči informacija da je netko onda to darovanje koristio i kao poreznu olakšicu, pa vas je sve to dodatno zainteresiralo.

Osim što se zbog darovanja novca osjećamo dobro jer smo pomogli nekome, ne treba sve biti samo puki altruizam. Zašto ne bismo svojim dobročinstvom doprinijeli i sami sebi? Kako sve to s donacijama funkcionira u Hrvatskoj i što sve trebate znati? Kako uopće darovati novac kao poduzetnik?

Dakle, Zakon o obveznim odnosima kaže sljedeće: Donacije ili darovanja definirana su kao davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju bez ikakve naknade i protučinidbe. S poreznog gledišta, darovanja i donacije imaju potpuno jednako značenje.

Pri evidentiranju donacija u poslovnim knjigama, potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, ali i pripaziti da se poštuju svi porezni te računovodstveni propisi.

Donacija kao porezna olakšica?

Zakon o porezu na dobit definira darovanja i donacije kao darovanja u naravi ili novcu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe i to date udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Pritom se iznosi do 2 posto prihoda ostvarenog u prethodnoj godini smatraju porezno priznatim troškom.

Poduzetnici koji se odluče na davanje donacija moraju se držati odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Da bi se donacija smatrala porezno priznatim troškom potrebno je ispuniti i neke uvjete, a to su:

  1. donacija je dana u kulturne, sportske, vjerske, znanstvene i ostale općekorisne svrhe, odnosno dana je udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost za opću dobrobit u skladu s posebnim propisima, fizičkim osobama za zdravstvene potrebe
  2. donacija dana u svoti manjoj od 2 posto ukupnih prihoda prethodne godine
  3. donacija je dana u tuzemstvu.

Mogući problemi

U slučaju da jedan od uvjeta nije ispunjen, riječ je o porezno nepriznatom trošku donacije koji uvećava osnovicu poreza na dobit. U skladu s time, novoosnovana društva ne mogu tretirati donaciju kao porezno priznati trošak budući da nemaju prihoda u prethodnoj godini. U praksi se može pojaviti i slučaj donacije udruzi koja više nije aktivna i takva se donacija smatra porezno nepriznatim troškom. Stoga je, kao dodatnu dokumentaciju preporučljivo osigurati izvadak iz Registra neprofitnih organizacija.

Evidencija

Porezno priznati trošak donacije evidentira se na računu 4860 - odnosno darovanje za općekorisne namjene - porezno priznati trošak, dok je porezno nepriznati trošak donacije potrebno evidentirati na računu 4870 - porezno nepriznata darovanja iznad 2 posto ukupnih prihoda i darovanja inozemnim udrugama, ustanovama i sl.

Ako je darovatelj donacije obveznik poreza na dodanu vrijednost tada je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost obvezan obračunati i u slučaju donacije u naravi i platiti PDV.

Kada je riječ o darovanju u robi porezni obveznik obvezan je udruzi izdati račun te na njemu iskazati poreznu osnovicu i svotu PDV-a obračunatu na tržišnu vrijednost robe. Obračunati PDV pribraja se ukupnoj vrijednosti dara, što ukupno ne bi smjelo premašiti 2 posto ukupnog prihoda prethodne godine kako bi bila riječ o porezno priznatom trošku.

Kada se radi o darivanju usluge, vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge. Na primjer, poduzetnik je nekoj udruzi dao na uporabu svoj prostor, bez naknade i bez plaćanja režijskih troškova. Vrijednost donacije u ovom slučaju utvrđuje se na temelju režijskih troškova i amortizacije prostora za vrijeme korištenja, i na tu vrijednost potrebno je obračunati PDV.

Za darovanja u novcu nije pak potrebno obračunati porez na dodanu vrijednost.

Primatelji donacija

Građanima se primljena donacija (materijalna i financijska dobra) ne smatra dohotkom ako je prikupljena u:

  • a) humanitarnim akcijama koja se organizira prema propisu kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ili
  • b) javno oglašenim akcijama (putem javno dostupnih izvora, televizije, interneta, društvenih mreža, i sl.), iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost osoba.

Donacije u novcu je potrebno izvršiti na javno objavljen žiroračun građanina u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. U slučaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti iz objektivnih razloga, potrebno je o tome osigurati vjerodostojnu dokumentaciju.

Dohotkom se ne smatraju ni darovanja primljena za zdravstvene potrebe, rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava građanina, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se dalje daruju za zdravstvene potrebe, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe.

Pripazite na dokumentaciju

Budući da se donacija može dati u svim oblicima imovine, potrebno je osigurati vjerodostojne isprave na temelju kojih će se evidentirati u poslovnim knjigama. Bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, ovlašteno tijelo društva darovatelja treba donijeti odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, iznos i namjenu darovanja. Za darovanja dana u novcu bitno je osigurati i izvadak s transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.
Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta.

U slučaju donacija fizičkim osobama u zdravstvene svrhe potrebno je imati potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiroračun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i sl. Darovatelj darovanja također bi trebao donijeti odluku o darovanju koja sadrži podatke o primatelju (ime i prezime, OIB), način isplate, svotu koja se daruje.

Darujete kao fizička osoba?

I fizička osoba može uputiti donaciju te si nakon toga smanjiti osnovicu poreza na dohodak do visine 2 posto primitka. Kako bi to učinila treba predati ZPP-DOH obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu.

Uz to, treba priložiti vjerodostojnu ispravu kao dokaz o danoj donaciji ili darovanju. Pod time se smatraju preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora odnosno potvrde o danim darovanjima u dobrima i uslugama.

Čitajte i druge tekstove autorice Sanje Bubalo koja piše prvenstveno o biznisu i financijama, ali ima i korisne životne savjete.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.