automobil
Izvor: i-eagle123 / Pixabay
Pravna klinika
POKRETNINA

Kako se provodi ovrha nad motornim vozilom

U postupku ovrhe ovrhovoditelj se može namiriti na novčanoj tražbini, nekretninama i pokretninama ovršenika, u koje spadaju i motorna vozila. Ovrhovoditelj u potpunosti ima pravo izbora predmeta ovrhe.

PRIJEDLOG ZA OVRHU

Prijedlog za ovrhu koji ovrhovoditelj podnosi javnom bilježniku, tj. sudu, osim općih podataka koji mora sadržavati svaki prijedlog za ovrhu, mora sadržavati i naznaku da se ovrha ima provesti:

  • zabilježbom, procjenom, oduzimanjem, otpremanjem, povjeravanjem na čuvanje ovrhovoditelju ili trećoj osobi - javnom komisionaru, prodaju, namirenje ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom.

Uz prijedlog se prilaže izvadak iz evidencije policijske uprave o vlasništvu ovršenika na motornom vozilu. Sud, tj. javni bilježnik će ovrhu odrediti temeljem ovršne/vjerodostojne isprave i izvatka iz evidencije o vlasništvu vozila. 

JAVNI KOMISIONAR
Pravna ili fizička osoba kojoj je dodijeljena ovlast prodaje pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku. Bira se raspisivanjem javnog natječaja, koji organizira i provodi Hrvatska gospodarska komora.

Primjerak rješenja o ovrsi sud, tj. javni bilježnik dostavlja policijskoj upravi kod koje se vodi upisnik vozila radi provedbe zabilježbe ovrhe kojom ovrhovoditelj stječe založno pravo na motornom vozilu. Prvenstveni red založnog prava na vozilu računa se od dana dostave rješenja o ovrsi policijskoj upravi.

Nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene vlasništva na motornom vozilu niti upis tereta na tom vozilu na temelju raspolaganja ovršenika, bez obzira na to kada je takvo raspolaganje poduzeto.

POSTUPAK PRODAJE MOTORNOG VOZILA

Prodaju provodi sudski ovršitelj, javni bilježnik ili javni komisionar prema zaključku suda.

Ovisno o načinu prodaje pokretnina, sud određuje i tko će provoditi prodaju.

Sudski ovršitelj (ili javni bilježnik) provodi javnu dražbu, a u slučaju da je riječ o prodaji preko javnog komisionara tada javnu dražbu provodi javni bilježnik.

Povjeravanje prodaje motornog vozila javnom komisionaru isključivo je pravo izbora ovrhovoditelja. Prijedlog da se prodaja motornog vozila povjeri javnom komisionaru, ovrhovoditelj može staviti u prijedlogu za ovrhu ili naknadno tijekom postupka.

Međutim, u trenutku kada se ovrha ima provesti na motornom vozilu kao predmetu ovrhe, ovrhovoditelj mora navesti koji će javni komisionar provoditi prodaju motornog vozila jer sud putem sudskog ovršitelja mora provjeriti da li javni komisionar ispunjava uvjete za obavljanje prodaje motornog vozila.

Javni komisionar je pravna ili fizička osoba koju je Hrvatska gospodarska komora na temelju javnog natječaja ovlastila za prodaju pokretnina u ovršnom postupku, a pod nadzorom je županijskih upravnih organa i suca ovršitelja. Ima pravo na nagradu za obavljene poslove i troškove.

Ako sud dozvoli prodaju putem određenog javnog komisionara, javni komisionar je dužan preuzeti zaplijenjeno vozilo za čiju je prodaju dobio dozvolu. Komisionar odgovara za štetu ovrhovoditelju koju on pretrpi zbog neosnovanog odbijanja preuzimanja vozila na čuvanje i prodaju.

Motorna vozila na javnoj dražbi prodaju se bez isticanja oznake registarskog broja i broja šasije. Javni komisionar je dužan vozila izložiti na način kako izlaže i ostale pokretnine da ih zainteresirane osobe mogu razgledati u redovno radno vrijeme javnog komisionara. On također smije preko interneta, oglasnih ploča i drugih sredstava javnog priopćavanja objavljivati podatke o vozilima koja se prodaju i o načinu i vremenu njihove prodaje. Na izloženim vozilima će se označiti njihov broj prema kome se vode kod komisionara ni na koji način ne smiju biti dostupne informacije o vlasniku vozila ni o kojem je konkretnom ovršnom postupku riječ.

Na dražbi mogu kao kupci sudjelovati samo osobe koje su uplatile jamčevinu. Ovršni zakon omogućava da sudionik na dražbi može sudjelovati anonimno preko posebnog zastupnika. Podaci o takvom kupcu su službena tajna. Posebni zastupnik mora imati punomoć koju čuva javni komisionar i koja je također službena tajna.

Na prvoj dražbi pokretnine se ne mogu prodati ispod 2/3 procijenjene vrijednosti. Ako se na prvoj dražbi ne postigne najniža početna cijena, sud će na prijedlog stranke odrediti novu dražbu na kojoj se pokretnine mogu prodati ispod te cijene, ali nikako ne ispod 1/3 procijenjene vrijednosti.

Nakon zaključenja dražbe, odnosno prodaje neposrednom pogodbom, kupac mora položiti kupovninu i preuzeti vozilo. Međutim, za razliku od drugih pokretnina, kupac ne postaje vlasnikom vozila samim preuzimanjem, već upisom u upisnik vozila kod nadležne policijske uprave.

Sud zaključkom ovlašćuje kupca da na temelju tog zaključka zatraži od nadležne policijske uprave upis prava vlasništva na kupljenom vozilu, kao i izdavanje knjižice vozila i prometne dozvole.

POSTUPAK NAMIRENJA OVRHOVODITELJA

Ako se iz prodaje vozila namiruje samo jedan ovrhovoditelj sud će, bez održavanja ročišta, rješenjem odrediti da se iz iznosa dobivenog tom prodajom namire:

  • prvo troškovi postupka
  • zatim troškovi određeni u ovršnoj ispravi
  • kamate do dana unovčenja pokretnina
  • a tek onda i glavna tražbina

Ako ostane višak od namirenja, on će se predati ovršeniku.

U postupku namirenja troškovi ovršnog postupka, troškovi određeni ovršnom ispravom, kamate i glavnica jednog ovrhovoditelja imaju isti prvenstveni red.

Ako se namiruje više ovrhovoditelja ili ako se uz ovrhovoditelja namiruju i osobe koje imaju založno pravo na toj pokretnini, tj. vozilu, ovrhovoditelji i druge osobe se namiruju onim redom kojim su stekli založno ili drugo pravo, ako ne postoji zakonom određeno pravo prvenstva.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.